Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 363-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-82 от 13.05.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявана от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Галина Рангелова Асенова, регистрирано с Решение на ЦИК № 237-ЕП от 24.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Галина Рангелова Асенова и в полза на 31 (тридесет и едно) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Светославов Пунев
2. Горан Ангелов Ангелов
3. Боряна Василева Тодорова
4. Лидия Георгиева Стоева
5. Мария Ангелова Реджова
6. Диди Желязкова Иванова
7. Донка Георгиева Димитрова
8. Мая Стоянова Габровска
9. Нели Михайлова Георгиева
10. Здравко Христов Кънчев
11. Катерина Недкова Иванова
12. Христо Николаев Марков
13. Бисер Маринов Костов
14. Дениз Асан Веис
15. Мартин Стилиянов Тончев
16. Ивайло Владимиров Гьондеров
17. Десислава Йорданова Маринова
18. Силвестър Руменов Недев
19. Георги Иванов Желев
20. Генади Георгиев Ганчев
21. Кристиян Кристиянов Галев
22. Лили Василева Петрова
23. Полина Валентинова Георгиева
24. Димитър Георгиев Каракашев
25. Галина Недкова Георгиева
26. Катерина Костова Мавровска
27. Глория Георгиева Зашева
28. Божидар Стайков Косев
29. Рени Цанкова Стоянова

 

Отказва да регистрира следните лица:

  1. Цветослава Йовкова Атанасова
  2. Веселин Маринов Веселинов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения