Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3629-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Наташа Димитрова Димитрова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Наташа Димитрова Димитрова, заведено под № 15 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Наташа Димитрова Димитрова, Павел Иванов Петков, Панайот Василев Василев, Христо Христов Манолов, Виолета Петрова Манолова, Атанас Николов Гургов, Славка Йорданова Килиджийска, Димитър Николов Диманов, Николина Василева Николова, Теодора Минкова Тодорова, Даниела Минкова Пелова, Деница Ангелова Тодорова, Габриела Константинова Колева, Вилиана Василева Демирова, Гергана Илкова Генчева, Цонка Борисова Карабобова, Светомир Атанасов Славов, Милена Цонкова Петрова, Виктория Димитрова Иванова, Десислава Димитрова Толинова и Людмила Илиева Готева. Заявена е позиция „ДА“ по първия въпрос на референдума, позиция „НЕ“ по втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото смятаме мажоритарният избор за единствен за изискване на персонална отговорност.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Не – задължителният вот нарушава правата на гражданите.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Да – защото партиите се превръщат в неравностойни участници на политическия терен при големи субсидии и създават собствен финансиран апарат от парите на данъкоплатците.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол от 05.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение изх. № 00121 от 19.09.2016 г. от „Банка Пиреос България“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Наташа Димитрова Димитрова, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 2836 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ по първия въпрос на референдума, позиция „НЕ“ по втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Наташа Димитрова Димитрова–представляваща инициативния комитет
2. Павел Иванов Петков
3. Панайот Василев Василев
4. Христо Христов Манолов
5. Виолета Петрова Манолова
6. Атанас Николов Гургов
7. Славка Йорданова Килиджийска
8. Димитър Николов Диманов
9. Николина Василева Николова
10. Теодора Минкова Тодорова
11. Даниела Минкова Пелова
12. Деница Ангелова Тодорова
13. Габриела Константинова Колева
14. Вилиана Василева Демирова
15. Гергана Илкова Генчева
16. Цонка Борисова Карабобова
17. Светомир Атанасов Славов
18. Милена Цонкова Петрова
19. Виктория Димитрова Иванова
20. Десислава Димитрова Толинова
21. Людмила Илиева Готева

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ по първия въпрос на референдума, позиция „НЕ“ по втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения