Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3627-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Петър Илиянов Кичашки

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Петър Илиянов Кичашки, заведено под № 13 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Петър Илиянов Кичашки, Борислав Бориславов, Цеков, Димитър Димчев Кръстанов, Адриан Станев Боянов, Михаил Георгиев Димитров, Радослав Георгиев Георгиев, Петко Данаилов Петков, Здравка Владимирова Кръстева, Блажка Кръстева Трепетанова, Людмил Иванов Иванов, Ангел Андонов Стайков, Иван Борисов Базов, Цветомир Красимиров Николов, Свилен Стефанов Колев, Борис Василев Иванов, Мартин Филипов Кирилов, Александър Любомиров Рангелов, Стефка Танева Танева-Тотева, Яна Евгениева Челебиева, Иван Руменов Солаков и Валя Георгиева Кръстева. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Въвеждането на мажоритарна избирателна система в два тура би насърчило реалния политически плурализъм, тъй като ще даде възможност на граждански кандидати и нови политически формации да се състезават в по-малки едномандатни избирателни райони, без да е необходимо да достигат определена изборна бариера на национално ниво.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Задължителното гласуване не е панацея, но в условията на криза на доверието в политическата система, масово практикуване на контролиран вот и търговия с гласове, такава промяна ще даде шанс за преодоляване на тези негативни тенденции.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Принципът на държавно субсидиране на партиите следва да се прилага в разумни и поносими за бюджета граници. Не може най-бедната държава в ЕС да има най-висок размер на партийните субсидии. Затова подкрепяме намаляването им до 1 лев на глас.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 17.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 121-22 от 20.09.2016 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Петър Илиянов Кичашки, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. С решението е определено лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 4058 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Петър Илиянов Кичашки–представляващ инициативния комитет
2. Борислав Бориславов Цеков
3. Димитър Димчев Кръстанов
4. Адриан Станев Боянов
5. Михаил Георгиев Димитров
6. Радослав Георгиев Георгиев
7. Петко Данаилов Петков
8. Здравка Владимирова Кръстева
9. Блажка Кръстева Трепетанова
10. Людмил Иванов Иванов
11. Ангел Андонов Стайков
12. Иван Борисов Базов
13. Цветомир Красимиров Николов
14. Свилен Стефанов Колев
15. Борис Василев Иванов
16. Мартин Филипов Кирилов
17. Александър Любомиров Рангелов
18. Стефка Танева Танева-Тотева
19. Яна Евгениева Челебиева
20. Иван Руменов Солаков
21. Валя Георгиева Кръстева

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения