Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3624-ПВР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йорданка Радиева Колева и независим кандидат за вицепрезидент Веселин Димитров Христов в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Иван Иванов Стамболиев

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Иван Иванов Стамболиев, заведено под № 14 от 26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Йорданка Радиева Колева за независим кандидат за президент и Веселин Димитров Христов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 22 избиратели, в състав: Иван Иванов Стамболиев, Даниела Радославова Райчева, Райнис Димитров Гелов, Райя Райнис Гелова, Павлина Иванова Стоянова, Катерина Райчева Стоянова, Йорданка Иванова Иванова, Надя Иво Петелова, Николай Найденов Димитров, Фатима Мусова Галенова, Стела Пламенова Панчева, Маргарита Филипова Тодорова, Снежанка Свиленова Чанева, Николай Илчов Петков, Десислава Косева Георгиева, Боян Пенчов Атанасов, Жечка Костова Радева, Любов Иванова Тотева, Любомир Страхилов Козов, Георги Димитров Катранджиев, Славка Георгиева Кирякова и Лиляна Димитрова Катранджиева.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за създаване на инициативния комитет от 22 септември 2016 г. за издигане на Йорданка Радиева Колева за независим кандидат за президент и Веселин Димитров Христов за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Иван Иванов Стамболиев;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 22 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 22 броя;
 4. вносна бележка от 26.09.2016 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 141-128 от 26.09.2016 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йорданка Радиева Колева и независим кандидат за вицепрезидент Веселин Димитров Христов в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Иван Иванов Стамболиев –представляващ инициативния комитет
2. Даниела Радославова Райчева
3. Райнис Димитров Гелов
4. Райя Райнис Гелова
5. Павлина Иванова Стоянова
6. Катерина Райчева Стоянова
7. Йорданка Иванова Иванова
8. Надя Иво Петелова
9. Николай Найденов Димитров
10. Фатима Мусова Галенова
11. Стела Пламенова Панчева
12. Маргарита Филипова Тодорова
13. Снежанка Свиленова Чанева
14 Николай Илчов Петков
15. Десислава Косева Георгиева
16. Боян Пенчов Атанасов
17. Жечка Костова Радева
18. Любов Иванова Тотева
19. Любомир Страхилов Козов
20. Георги Димитров Катранджиев
21. Славка Георгиева Кирякова
22. Лиляна Димитрова Катранджиева

за издигане на Йорданка Радиева Колева за независим кандидат за президент и Веселин Димитров Христов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения