Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3623-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Румен Асенов Маринов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Румен Асенов Маринов, заведено под № 8 на 24.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Румен Асенов Маринов, Цветелина Тихомирова Тодорова, Димитър Симеонов Симеонов, Ралица Росенова Йорданова, Цветелина Димитрова Трендафилова, Мима Ангелова Деведжиева-Петрова, Юлия Евгениева Маринова, Иво Евгениев Петров, Радослав Пламенов Цветков, Юлиян Ивов Петров, Анета Тошкова Конова, Татяна Богатинова Ценова, Виктория Спасова Йонова, Михаил Кирилов Боянов, Лидия Димитрова Боянова, Николай Дафинов Маринов, Нели Станкова Христова, Илиян Ваньов Илиев, Десислава Денкова Вълова, Илиан Венелинов Вълчков и Любомир Петров Георгиев. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на ,референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Елиминира монопола на партиите.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Ще се намали влиянието на контролирания вот.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

В България субсидията за политическия вот е твърде голяма на фона на икономическото състояние и стандарт на живот.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол – решение от 09.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Служебна бележка от 15.09.2016 г. от „Райфайзенбанк“ ЕАД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Румен Асенов Маринов, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3452 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-2 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Румен Асенов Маринов, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет, представляван от Румен Асенов Маринов, в състав:

1. Румен Асенов Маринов–представляващ инициативния комитет
2. Цветелина Тихомирова Тодорова
3. Димитър Симеонов Симеонов
4. Ралица Росенова Йорданова
5. Цветелина Димитрова Трендафилова
6. Мима Ангелова Деведжиева-Петрова
7. Юлия Евгениева Маринова
8. Иво Евгениев Петров
9. Радослав Пламенов Цветков
10. Юлиян Ивов Петров
11. Анета Тошкова Конова
12. Татяна Богатинова Ценова
13. Виктория Спасова Йонова
14. Михаил Кирилов Боянов
15. Лидия Димитрова Боянова
16. Николай Дафинов Маринов
17. Нели Станкова Христова
18. Илиян Ваньов Илиев
19. Десислава Денкова Вълова
20. Илиан Венелинов Вълчков
21. Любомир Петров Георгиев

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

 • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения