Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3622-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация на коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“, подписано от Петя Ставрева Ставрева – представляващ коалицията, заведено под № 3 на 24 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявена е позиция „НЕ“ по първи и втори въпрос и позиция „ДА“ по трети въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Не, ние предлагаме да се засили мажоритарният елемент в пропорционалната избирателна система.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Не, защото сега държавата не е осигурила възможност на всички български граждани да упражнят правото си на глас.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Да, като се намали чувствително и по справедлив начин.

Към заявлението са приложени следните документи:

- решение от 12.09.2016 г. за подписване на коалиционно споразумение между политическите партии за участие в националния референдум на 6 ноември 2016 г.;

- удостоверение за актуално правно състояние от 29.08.2016 г. на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, издадено от СГС – ТО, VI-2 с-в, по ф.д. № 10398/2007 г.;

- удостоверение за актуално правно състояние от 12.09.2016 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/“, издадено от СГС - ТО, VІ-13 с-в, по ф.д. № 572/1990 г.;

- удостоверение за актуално правно състояние от 12.09.2016 г. на партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРИЯ“, издадено от СГС – ТО, VІ-9 с-в, по ф.д. № 981/1990 г.;

- удостоверение № 48-00-1226 от 31.08.2016 г. на Сметната палата на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;

- образец от подписа на представляващия партията

- образец от печата на партията;

- удостоверение изх. № 48-00-1254/13.09.2016 г. на Сметната палата на „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;

- удостоверение изх. № 48-00-1249/13.09.2016 г. на Сметната палата на „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ /БСДП/ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образец от подписа на представляващия партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“;

- образец от подписа на представляващия партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“;

- образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТГИЧЕСКА ПАРТИЯ“ /БСДП/;

- образец от печата на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“;

- образец от печата на партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“;

- образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТГИЧЕСКА ПАРТИЯ“ /БСДП/;

- удостоверение за новооткрита банкова сметка на партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ с изх. № 3015/15.09.2016 г. от „Банка ДСК“ ЕАД, по която ще се обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум;

- списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3919 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на коалицията в участие в националния референдум на 6 ноември 2016 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията от партии, свързани с информационно-разяснителната кампания.

От протокол с вх. № НР-04-03-9 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 142, ал. 3 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“ с позиция „НЕ“ по първи и втори въпрос и позиция „ДА“ по трети въпрос на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първи и втори въпрос и позиция „ДА“ по трети въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения