Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3621-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Димитър Николов Митов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Димитър Николов Митов, заведено под № 7 на 23.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Ирина Димитрова Митова, Антоний Димитров Митов, Тонка Петрова Митова, Димитър Николов Митов, Милчо Любенов Милев, Константин Николов Митов, Благородна Йорданова Митова, Станка Петрова Карпова, Стефан Георгиев Неделчев, Николай Димитров Мирчев, Емил Красимиров Николов, Божидар Тодоров Александров, Борислав Любомиров Ванев, Александър Василев Дамянов, Петър Богомилов Кръстанов, Джордан Тодор Тодоров, Стефания Стефанова Феодорова, Катя Руменова Методиева, Димитър Йорданов Георгиев, Кристияна Младенова Богданова и Анелия Станиславова Беневска. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Въвеждането на мажоритарна система ще направи депутатите по-отговорни и отчетни пред избирателите.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Повишаването на избирателната активност чрез задължително гласуване ще укрепи демократичните институции и ще направи парламента по-представителен.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Необходимо е да бъдат орязани партийните субсидии, защото с големия им размер понастоящем се поставят в неравнопоставено положение партии, коалиции и независими кандидати, които не получават субсидии.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 14.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Служебна бележка от 20.09.2016 г. от „Райфайзенбанк“ ЕАД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Димитър Николов Митов, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум и декларация от представляващия инициативния комитет.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3455 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-3 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Димитър Николов Митов, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Димитър Николов Митовпредставляващ инициативния комитет
2. Антоний Димитров Митов
3. Тонка Петрова Митова
4. Ирина Димитрова Митова
5. Милчо Любенов Милев
6. Константин Николов Митов
7. Благородна Йорданова Митова
8. Станка Петрова Карпова
9. Стефан Георгиев Неделчев
10. Николай Димитров Мирчев
11. Емил Красимиров Николов
12. Божидар Тодоров Александров
13. Борислав Любомиров Ванев
14. Александър Василев Дамянов
15. Петър Богомилов Кръстанов
16. Джордан Тодор Тодоров
17. Стефания Стефанова Феодорова
18. Катя Руменова Методиева
19. Димитър Йорданов Георгиев
20. Кристияна Младенова Богданова
21. Анелия Станиславова Беневска

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения