Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3620-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „Граждани срещу манипулациите на политиците“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Светослав Щерев Николов

Постъпило е заявление от инициативен комитет „Граждани срещу манипулациите на политиците“, представляван от Светослав Щерев Николов, заведено под № 6 на 23.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 22 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Светослав Щерев Николов, Георги Димитров Катранджиев, Минко Тодоров Бракалов, Никола Михайлов Михайлов, Михаил Николаев Михайлов, Николинка Стоянова Катранджиева, Красимир Димитров Райков, Петко Вакрилов Вакрилов, Илиана Тодорова Тодорова, Милена Георгиева Козарева, Красимир Любомиров Георгиев, Лъчезар Костадинов Караджов, Димитър Петров Петров, Цветелина Милчева Николова, Цецка Цанова Митова, Милчо Петков Митов, Валентин Иванов Николов, Дияна Красимирова Чафадарова, Андрей Валентинов Радев, Кристиян Севдалинов Чафадаров, Мая Иванова Котова и Пламен Панталеев Панталеев. Заявена е позиция „НЕ“ по първия въпрос, позиция „НЕ“ по втория въпрос, и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

НЕ подкрепяме мажоритарна избирателна система, защото ще се даде възможност да бъдат избирани само тези граждани, които имат пари, за да си платят, а и много лесно богатите ще си купуват Власт чрез тези хора.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

НЕ подкрепяме задължителното гласуване на гражданите. С принудителни мерки не може да се упражни Свободата на избора и това ще отблъсне избирателите.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Подкрепяме да бъде намалена субсидията и да се увеличи контролът над партиите за изразходването й, както и за влиянието на едрия бизнес над тях.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 09.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 22 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 22 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 123-147/23.09.2016 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Светослав Щерев Николов, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 2777 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-4 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Светослав Щерев Николов, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ по първия въпрос, позиция „НЕ“ по втория въпрос, и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет „Граждани срещу манипулациите на политиците“ в състав:

1. Светослав Щерев Николов–представляващ инициативния комитет
2. Георги Димитров Катранджиев
3. Минко Тодоров Бракалов
4. Никола Михайлов Михайлов
5. Михаил Николаев Михайлов
6. Николинка Стоянова Катранджиева
7. Красимир Димитров Райков
8. Петко Вакрилов Вакрилов
9. Илиана Тодорова Тодорова
10. Милена Георгиева Козарева
11. Красимир Любомиров Георгиев
12. Лъчезар Костадинов Караджов
13. Димитър Петров Петров
14. Цветелина Милчева Николова
15. Цецка Цанова Митова
16. Милчо Петков Митов
17. Валентин Иванов Николов
18. Дияна Красимирова Чафадарова
19. Андрей Валентинов Радев
20. Кристиян Севдалинов Чафадаров
21. Мая Иванова Котова
22. Пламен Панталеев Панталеев

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първия въпрос, позиция „НЕ“ по втория въпрос и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения