Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 362-ЕП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и пети район – София

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-15-116 от 20.05.2019 г. от Станислава Валериева Чорбаджийска – пълномощник на Николай Тихомиров Бареков – председател на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО – БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“, за промени в състава на РИК в Двадесет и пети район – София. Предлага се на мястото на Станислава Валериева Чорбаджийска – член на РИК, да бъде назначен Галин Стоянов Хайдутов.

Към предложението са приложени: предложение за замяна на Галин Стоянов Хайдутов като член на РИК в Двадесет и пети район – София; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Галин Стоянов Хайдутов и молба за освобождаване като член на РИК Двадесет и пети район – София от Станислава Валериева Чорбаджийска, по лични причини, считано от 20.05.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и пети район – София, Станислава Валериева Чорбаджийска, ЕГН ……….., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и пети район – София, Галин Стоянов Хайдутов, ЕГН ………...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения