Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3619-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Светлана Митова Стоянова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Светлана Митова Стоянова, заведено под № 5 на 23.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Светлана Митова Стоянова, Снежанка Евстатиева Митова, Мария Василева Найденова, Златка Неделкова Маркова, Снежана Стоянова Митова, Галя Любенова Крумова, Надя Цветанова Василева, Веселка Нинкова Иванова, Мито Стоянов Митов, Димитрина Цветанова Кръстева, Жана Георгиева Лозанова, Жулиета Тошкова Цекова, Ивалина Тодорова Гьорова, Веселка Тошкова Живулова, Слави Славчов Първанов, Лило Кръстев Петров, Росица Жикова Петрова, Свилена Кирилова Николова, Боряна Василева Евстатиева, Нина Ангелова Николова-Мирчева и Нелка Цветанова Велкова. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

ДА – вярваме, че само мажоритарната избирателна система дава възможност на избирателите да гласуват за личности, които познават и подкрепят. Пропорционалната система капсулира политическия процес в ръцете на партийните апарати и отчуждава гражданите.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Ерозията на представителната демокрация трябва да бъде преодоляна чрез въвеждане на задължително гласуване като граждански дълг на всеки български гражданин.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Партиите трябва да получат субсидия от 1 лв. за действителен глас, защото това ще облекчи държавния бюджет и ще ограничи разхищенията, които сега партиите правят за дейности, които нямат нищо общо с политическата.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 12.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Служебна бележка от 14.09.2016 г. от „Райфайзенбанк“ ЕАД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Светлана Митова Стоянова, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум и декларация от представляващия инициативния комитет.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3565 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-10 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Светлана Митова Стоянова, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Светлана Митова Стоянова–представляващ инициативния комитет
2. Снежанка Евстатиева Митова
3. Мария Василева Найденова
4. Златка Неделкова Маркова
5. Снежана Стоянова Митова
6. Галя Любенова Крумова
7. Надя Цветанова Василева
8. Веселка Нинкова Иванова
9. Мито Стоянов Митов
10. Димитрина Цветанова Кръстева
11. Жана Георгиева Лозанова
12. Жулиета Тошкова Цекова
13. Ивалина Тодорова Гьорова
14. Веселка Тошкова Живулова
15. Слави Славчов Първанов
16. Лило Кръстев Петров
17. Росица Жикова Петрова
18. Свилена Кирилова Николова
19. Боряна Василева Евстатиева
20. Нина Ангелова Николова-Мирчева
21. Нелка Цветанова Велкова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения