Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3618-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Станислав Тодоров Трифонов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Станислав Тодоров Трифонов, заведено под № 4 на 23.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Станислав Тодоров Трифонов, Тошко Йорданов Хаджитодоров, Ивайло Ванев Вълчев, Филип Маринов Станев, Иво Божанов Сиромахов, Александър Николов Вълчев, Драгомир Стефанов Петров, Евгени Маргаритов Димитров, Диана Димитрова Младенова, Ася Тодорова Тодорова, Виктория Димитрова Василева, Борислав Климентов Пешев, Ласка Димитрова Димитрова, Емилиян Петров Велинов, Йордан Свеженов Стоянов, Станислав Светозаров Балабанов, Йордан Веселинов Колев, Десислава Красимирова Недялкова, Йордан Минчев Гинев, Иван Климентов Червеняшки и Анжелика Митова Цокова. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Избирателите ще могат реално да преценяват качествата на кандидатите; ще се засили и укрепи връзката между избирателите и народните представители; ще има по-голяма представителност на избраните кандидати; ще се формират устойчиви и хомогенни парламентарни мнозинства, излъчващи стабилни и ефективни правителства.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Ще се увеличи броят на гласуващите граждани; ще се намали влиянието и тежестта на контролирания, манипулирания и купения вот; ще се засили демократичната легитимност на референдумните и изборните резултати, а оттам и авторитетът на решенията и институциите.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Намаляването на държавната субсидия е разумно, финансово обосновано и съответстващо на бюджетното и икономическото състояние на нашата държава; ще бъдат спестени съществени бюджетни ресурси.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол – решение от 12.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 0695-64-012010/19.09.2016 г. от „УниКредит Булбанк“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Станислав Тодоров Трифонов, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3800 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-11 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Станислав Тодоров Трифонов, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Станислав Тодоров Трифонов–представляващ инициативния комитет
2. Тошко Йорданов Хаджитодоров
3. Ивайло Ванев Вълчев
4. Филип Маринов Станев
5. Иво Божанов Сиромахов
6. Александър Николов Вълчев
7. Драгомир Стефанов Петров
8. Евгени Маргаритов Димитров
9. Диана Димитрова Младенова
10. Ася Тодорова Тодорова
11. Виктория Димитрова Василева
12. Борислав Климентов Пешев
13. Ласка Димитрова Димитрова
14. Емилиян Петров Велинов
15. Йордан Свеженов Стоянов
16. Станислав Светозаров Балабанов
17. Йордан Веселинов Колев
18. Десислава Красимирова Недялкова
19. Йордан Минчев Гинев
20. Иван Климентов Червеняшки
21. Анжелика Митова Цокова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения