Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3616-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Нестор Иванов Мильов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Нестор Иванов Мильов, заведено под № 2 на 22.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Нестор Иванов Мильов, Валери Георгиева Начева, Иван Евтимов Георгиев, Константин Петров Петров, Цветана Георгиева Мильова, Клавдия Николайчова Николова, Теодора Христова Върбанова, Илонка Иванова Петкова, Виктор Цветанов Тодоров, Василка Иванова Стефанова, Боряна Стефанова Петрова, Спаска Валентинова Тодорова, Пламен Мирославов Методиев, Върбан Андреев Йолов, Цветан Андреев Андреев, Илиян Митков Ценков, Валентина Еленкова Златева, Биляна Карлова Панова, Паола Иванова Мильова, Кирил Георгиев Начев и Иванка Върбанова Андреева. Заявена е позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото пропорционалната система толерира партийната лоялност, а не личностите с позиция.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото така ще бъде намалена тежестта на купения и контролирания вот.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото не трябва в най-бедната страна от ЕС – България, партийните субсидии да са 10 пъти по-големи от тези в Германия.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 14.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Служебна бележка от 19.09.2016 г. от „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Нестор Иванов Мильов, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Заповед № 1/21.09.2016 г. на представляващия инициативния комитет за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3489 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-6 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Нестор Иванов Мильов, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Нестор Иванов Мильов–представляващ инициативния комитет
2. Валери Георгиева Начева
3. Иван Евтимов Георгиев
4. Константин Петров Петров
5. Цветана Георгиева Мильова
6. Клавдия Николайчова Николова
7. Теодора Христова Върбанова
8. Илонка Иванова Петкова
9. Виктор Цветанов Тодоров
10. Василка Иванова Стефанова
11. Боряна Стефанова Петрова
12. Спаска Валентинова Тодорова
13. Пламен Мирославов Методиев
14. Върбан Андреев Йолов
15. Цветан Андреев Андреев
16. Илиян Митков Ценков
17. Валентина Еленкова Златева
18. Биляна Карлова Панова
19. Паола Иванова Мильова
20. Кирил Георгиев Начев
21. Иванка Върбанова Андреева

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения