Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3614-ПВР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Диана Гервасова Димитрова и независим кандидат за вицепрезидент Габриел Георгиев Герасимов в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Валентин Асенов Николов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Валентин Асенов Николов, заведено под № 13 от 26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Диана Гервасова Димитрова за независим кандидат за президент и Габриел Георгиев Герасимов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 23 избиратели, в състав: Валентин Асенов Николов, Иван Иванов Христов, Димитър Христов Петров, Таня Ивова Райхрт, Мая Иванова Петрова, Еленка Христова Пенева, Павлина Петкова Щрайгарска, Стилиян Николов Иванов, Аделина Стилиянова Иванова, Филип Илиянов Филипов, Мария Гервасова Димитрова-Кръстева, Красимир Петков Маринов, Ясен Жеков Жеков, Васил Сулейман Хамсу-х Абусета, Красимир Кирилов Цветков, Николай Аврамов Аврамов, Пепа Илиева Георгиева, Боян Кръстанов Боянов, Георги Костадинов Стоилов, Христо Стефанов Цонев, Огнян Иванов Манасиев, Никола Георгиев Рашков и Димитър Емилов Петков.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за учредяване на инициативния комитет от 22 септември 2016 г. за издигане на Диана Гервасова Димитрова за независим кандидат за президент и Габриел Георгиев Герасимов за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и решение от 23 септември 2016 г. за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Валентин Асенов Николов;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 23 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 23 броя;
 4. вносна бележка от 12.09.2016 г. от БНБ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка с изх. № 123-149/26.09.2016 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. декларация с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Диана Гервасова Димитрова и независим кандидат за вицепрезидент Габриел Георгиев Герасимов в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Валентин Асенов Николов –представляващ инициативния комитет
2. Иван Иванов Христов
3. Димитър Христов Петров
4. Таня Ивова Райхрт
5. Мая Иванова Петрова
6. Еленка Христова Пенева
7. Павлина Петкова Щрайгарска
8. Стилиян Николов Иванов
9. Аделина Стилиянова Иванова
10. Филип Илиянов Филипов
11. Мария Гервасова Димитрова-Кръстева
12. Красимир Петков Маринов
13. Ясен Жеков Жеков
14 Васил Сулейман Хамсу-х Абусета
15. Красимир Кирилов Цветков
16. Николай Аврамов Аврамов
17. Пепа Илиева Георгиева
18. Боян Кръстанов Боянов
19. Георги Костадинов Стоилов
20. Христо Стефанов Цонев
21. Огнян Иванов Манасиев
22. Никола Георгиев Рашков
23. Димитър Емилов Петков

за издигане на Диана Гервасова Димитрова за независим кандидат за президент и Габриел Георгиев Герасимов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения