Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3600-ПВР
София, 22 септември 2016 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 192 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

 1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:

1.1. обръщения на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката;

1.2. клипове и други форми на предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;

1.3. диспути на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;

 1. За всяка една от трите форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.
 2. Жребият е общ за съответната форма на предизборна кампания между всички регистрирани в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети.
 3. Жребият се води от председателя на ЦИК.
 4. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.
 5. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партията или коалицията съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетината или наименованието инициативен комитет („ИК”) с имената на регистрирани от комитета кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции регистрирали кандидатски листи, и регистрираните кандидатски листи от инициативни комитети.

Кутията се обозначава с надпис: „Партии, коалиции и независими кандидати“.

 1. Правилата по т. 6 се прилагат при теглене на жребиите за формите за предизборна кампания по т. 1.2. – 1.3., докато за жребия за формата за предизборна кампания по т. 1.1. тези правила се заменят с правилото по т. 8.
 2. В жребия за предизборната форма по т. 1.1. във втората кутия се поставят само еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и пълното или съкратено наименование на партията, коалицията или наименованието инициативен комитет („ИК“), които са ги регистрирали. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати“.
 3. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.
 4. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.
 5. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията или инициативния комитет в съответната предизборна форма по т. 1.2. – 1.3. или на последователността на обръщенията по т. 1.1. на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, до изчерпване на пликовете.
 6. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.
 7. Поредността на участие в предизборните предавания на регионалните центрове на БНТ и БНР се определят съгласно жребия проведен в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
 8. Резултата от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.
 9. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио, наблюдатели и представители на други средствата за масово осведомяване.
 10. Тегленето на жребия ще се проведе на 5 октомври 2016 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход откъм източно крило.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения