Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 360-МИ
София, 1 юли 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Тополовград, област Хасково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

По електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № ЦИК-14-7/1 от 30.06.2021 г. от Божин Божинов – кмет на община Тополовград, област Хасково, за разрешаване на достъп до запечатано помещение № 53, етаж ІІІ, намиращо се в сградата на общината, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на община Тополовград, а именно: подмяна на осветителните тела и подмяна на отоплителната инсталация.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение № 53, етаж ІІІ, намиращо се в сградата на общината, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., за извършване на строително-ремонтни дейности.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След извършване на ремонтните дейности помещението да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения