Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 36-ПВР
София, 27 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване, състави и правомощия на СИК извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 4, чл. 37, чл. 38, чл. 39, чл. 44, ал. 5 и 7, §1, т. 11 от ДР от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Назначаване на секционни избирателни комисии извън страната
1. Централната избирателна комисия назначава състава на секционните избирателни комисии извън страната за всяка избирателна секция не по-късно от 10.10.2011 г. (12 дни преди изборния ден).
2. Консултации за състава на секционните избирателни комисии извън страната се провеждат при министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. В срок не по-късно от 06.10.2011 г. (16 дни преди изборния ден) се правят предложенията по т. 4.1 от това решение и документите по т. 4.2 и т. 4.3.
3. За участие в консултациите се поканват парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41. Народно събрание: партия „ГЕРБ", коалиция от партии „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи (ДПС)", коалиция от партии „Синята коалиция" и партия „Атака", както и непарламентарно представените партии и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент - партия НДСВ.
На централните ръководства на партиите и коалициите по предходното изречение се връчва писмена покана, в която са посочени датата, часът и мястото на провеждане на консултациите. Поканата се публикува и на интернет страницата на Министерството на външните работи.
4. Партиите и коалициите от партии по т. 3 представят:
4.1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии извън страната, което съдържа трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
4.2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено от Софийски градски съд не по-рано от 17 юни 2011 г. (датата на обнародване в „Държавен вестник" на решението на НС за насрочване на изборите) или заверено от представителя/ите на коалицията от партии копие на решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващия/ите коалицията от партии лица;
4.3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.
5. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените по т. 4.1 лица, в случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията им съгласно чл. 25, ал. 1 от Изборния кодекс.
6. Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър предлага по един член във всяка секционна избирателна комисия извън страната.
Към предложението се представя и списък на резервни членове, които ще заместят предложените лица в случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията им съгласно чл. 25, ал. 1 от Изборния кодекс.
7. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях.
При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците.
Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии и особените им мнения, ако има такива.
8. В случаите, когато е постигнато съгласие, министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър представя не по-късно от 07.10.2011 г. (15 дни преди изборния ден) на Централната избирателна комисия:
8.1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии извън страната, в който е включен и един представител, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър; предложението съдържа трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и кой ги предлага;
8.2. документите по т. 4-6;
8.3. протоколите от проведените консултации, включително писмените възражения и особените мнения;
8.4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
9. В случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите, министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър не по-късно от 07.10.2011 г. (15 дни преди изборния ден) изпраща на Централната избирателна комисия направените по т. 4, 5 и 6 предложения, както и документите по т. 8.3 и т. 8.4.
10. Заместването по т. 5 и т. 6 се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
11. В случаите, когато е постигнато съгласие на консултациите, Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната по предложението на министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.
12. В случаите, когато не е постигнато съгласие на консултациите, Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната по направените предложения по т. 4 - 6.
13. Партиите и коалициите от партии могат да правят промени в предложените от тях състави на секционните избирателни комисии извън страната. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 15.10.2011 г. (7 дни преди изборния ден). Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 17.10.2011 г. (5 дни преди изборния ден).
14. Когато партия или коалиция от партии не е направила предложение по т. 4 и т. 5, Централната избирателна комисия не по-късно от 17.10.2011 г. (5 дни преди изборния ден) назначава за членове на секционните избирателни комисии извън страната лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър, извън предложените лица по т. 6.
15. Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии извън страната лица, предложени от партии и коалиции от партии, са за сметка на съответната партия и коалиция от партии.
16. Членовете, предложени от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър по т. 6 и т. 14, които са включени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, се командироват от министъра на външните работи.
17. Ако в изборния ден не се яви член на секционна избирателна комисия, на негово място се назначава резервен член, предложен от съответната партия или коалиция от партии по т. 5 или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър по т. 6.

ІІ. Състави на секционните избирателни комисии извън страната
18. Броят на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, включително председател, заместник-председател и секретар, е:
1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;
2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.
19. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии извън страната се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия.
Съотношението се определя, след като от броя на членовете по т. 18 се изключи членът, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.

ІІІ. Правомощия на секционните избирателни комисии извън страната
20. Секционната избирателна комисия извън страната:
20.1. следи за спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и на методическите указания на ЦИК в изборното помещение и в района на секцията;
20.2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на Изборния кодекс и методическите указания на ЦИК и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
20.3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;
20.4. преброява гласовете, подадени за кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изготвя протокол;
20.5. незабавно, но не по-късно от 24.00 часа местно време на изборния ден, изпраща на Централната избирателна комисия
- протокол-грама с резултатите от изборите по утвърден от ЦИК образец;
- сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (образец № 68 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката), изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf формат;
- сканиран екземпляр от списъка за гласуване извън страната, изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf формат;
20.6. предава чрез дипломатическото или консулското представителство изборните книжа и материали, както и протокола на секционната избирателна комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката;
20.7. разглежда жалби, по които се произнася незабавно, като решението се съобщава веднага на жалбоподателя;
20.8. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на извлечение от протокола на СИК (Приложение № 69 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката);
20.9. издава на участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция. (Приложение № 69 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката);
21. Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на изборния ден.
22. Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.
23. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства оказват организационно-техническо съдействие на представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.

ІV. Обжалване на действията на секционните избирателни комисии извън страната
24. Действията на секционните избирателни комисии извън страната могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия.
25. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия директно по електронен път на електронния адрес на ЦИК: [email protected] , по факс, или чрез ръководителя на дипломатическото или консулско представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия.
26. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден.
27. Решението на ЦИК по жалбата се обявява незабавно на интернет страницата на комисията и в електронния бюлетин на БТА и не подлежи на обжалване.
28. Министърът на външните работи публикува на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 16.08.2011 г. (67 дни преди изборния ден).
29. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 16.08.2011 г. (67 дни преди изборния ден).
30. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи, по приета план-сметка по чл. 13, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения