Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3599-НР
София, 22 септември 2016 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. в програмите на БНТ и БНР

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 192 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. в програмите на БНТ и БНР:

 1. Формите на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР са:

1.1. клипове и други форми на информационно-разяснителната кампания;

1.2. диспути.

 1. За всяка една от двете форми на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.
 2. Участници в информационно-разяснителната кампания са: регистрираните в ЦИК по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК инициативни комитети, партии и коалиции, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция на въпросите на националния референдум.
 3. Жребият е общ за всички участници в съответната форма на информационно-разяснителната кампания.

Процедура:

 1. Жребият се води от председателя на ЦИК.
 2. В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.
 3. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа наименованията на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.

Кутията се обозначава с надпис „Участници в референдума”.

 1. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на пликове от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.
 2. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.
 3. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на участниците в информационно-разяснителната кампания в съответната форма по т. 1.1. – 1.2., до изчерпване на пликовете.
 4. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на информационно-разяснителна кампания по БНТ и БНР.
 5. Поредността на изява на участниците в информационно-разяснителната кампания в диспутите в регионалните центрове на БНТ и БНР се определят съгласно жребия проведен в ЦИК.
 6. Резултата от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.
 7. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват членовете на инициативните комитети, партиите и коалициите, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио и представители на други средства за масово осведомяване.
 8. Тегленето на жребия ще се проведе на 5 октомври 2016 г. от 11,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход откъм източно крило.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения