Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 359-ЕП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7\7-1 от 19.05.2019 г. от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“, подписано от представляващата Стайка Крумова Кифирска, чрез Йордан Иванов Цаков, регистрирана с Решение на ЦИК № 289-ЕП от 10.05.2019 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска– председател на УС, в полза на Йордан Иванов Цаков; 

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска – председател на УС, в полза на 116 (сто и шестнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 116 (сто и шестнадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 146 лица.

На 19.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 95 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 21 лица са установени несъответствия, както следва:

Фана Георгиева Йорданова

Фана Георгиева Йорданова (ЕГН:…………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ФАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА)

Илинка Димитрова Илиева

Илинка Димитрова Илиева (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА)

Събка Христева Казакова

Събка Христева Казакова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СЪБКА ХРИСТОВА КАЗАКОВА)

Еленка Христова Христова

Еленка Христова Христова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА)

Паулина Ангелова Александрова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Таня Иванова Борушка

Таня Иванова Борушка (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТАНЯ ИВАНОВА БОДУШКА)

Аня Серафимова Маджарска

Аня Серафимова Маджарска (ЕГН:…………. )

- Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНА СЕРАФИМОВА МАДЖАРСКА)

Пламена Петрова Лалева-Бабугерова

Пламена Петрова Лалева-Бабугерова (ЕГН: ………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЛАМЕНА ПЕНКОВА ЛАЛЕВА-БАБУГЕРОВА)

Мария Димитрова Стоянова

Мария Димитрова Стоянова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА)

Йорданка Тодорова Василева

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“

Лиляна Тинкова Тренкова

Лиляна Тинкова Тренкова (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛИЛЯНА ТИНКОВА ТИНКОВА)

Иванка Иванова Йозова

Иванка Иванова Йозова (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАНА ИВАНОВА ЙОЗОВА)

Видол Николов Бахчевански

Видол Николов Бахчевански

 (ЕГН: ………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВИДОЛ НИКОЛОВ БАХЧЕВАНОВ)

Петя Стоянова Цонева

Петя Стоянова Цонева (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТЯ СТОЯНОВА ЦОНОВА)

Силвия Емилова Георгиева-Гешева

Силвия Емилова Георгиева-Гешева

(ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ГЕШЕВА)

Надка Тобиева Стрехина

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Здравка Димитова Петрова

Здравка Димитова Петрова (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЗДРАВКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА)

Мария Велкова Маджарова

Мария Велкова Маджарова (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ ВЕЛКОВА МАДЖАРСКА)

Росица Христева Граматикова

Росица Христева Граматикова (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РОСИЦА ХРИСТОВА ГРАМАТИКОВА)

Стефка Недева Гънина

Стефка Недева Гънина (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТЕФКА НЕДЕЛЕВА ГЪНИНА)

Валя Василева Ангелова

Валя Василева Ангелова (ЕГН: …………..) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАНЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА)

 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 95 (деветдесет и пет) упълномощени представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Пенка Желязкова Цакова

2.       

Методи Ненков Илинов

3.       

Мирела Валентинова Минчева

4.       

Марин Стойков Нейков

5.       

Наталия Христова Василева

6.       

Гергана Петрова Тотева

7.       

Силвия Георгиева Йорданова

8.       

Цветан Тодоров Стефанов

9.       

Минка Итева Маринова

10.  

Гергана Инкова Шойлекова

11.  

Костадин Николов Дойчинов

12.  

Красимир Галинов Лазаров

13.  

Мария Ангелова Стойнова

14.  

Мария Василева Василева

15.  

Мария Александрова Иванова

16.  

Стоянка Запрянова Кацарова

17.  

Мария Георгиева Делова

18.  

Йорданка Иванова Георгиева

19.  

Магдалина Иванова Петрова

20.  

Йосефина Милкова Шопова

21.  

Кристина Христова Караборунска

22.  

Зорница Георгиева Георгиева

23.  

Пенка Колева Иванова

24.  

Елена Петрова Фитнева

25.  

Миглена Иванова Патева

26.  

Красимира Савова Гаргова

27.  

Павлина Матеева Брайкова

28.  

Цветелина Иванова Иванова

29.  

Тянчо Иванов Желязков

30.  

Христина Ангелова Калоянова

31.  

Гергана Ангелова Кирева

32.  

Хризантема Георгиева Пекова

33.  

Елена Янкова Павлова

34.  

Мария Георгиева Чочева

35.  

Величка Стоянова Итова

36.  

Николина Василева Стефанова

37.  

Виолета Тодорова Тошева

38.  

Димитрия Василева Йотова

39.  

Катя Дойчева Тодорова

40.  

Веселина Станчева Маринова

41.  

Бойка Петрова Павлова

42.  

Леонора Стефанова Мандраджийска

43.  

Надежда Йорданова Чанова

44.  

Росица Генова Дюлгерска

45.  

Красимира Рангелова Калеева

46.  

Диана Стайкова Андреева

47.  

Стефчо Иванов Трънски

48.  

Николина Миткова Млячкова

49.  

Иванка Вълева Дръндева

50.  

Минка Петрова Арбова

51.  

Румен Христов Христов

52.  

Йордана Георгиева Гънгова

53.  

Христина Илиева Даскалска

54.  

Стефан Димитров Милев

55.  

Стефан Атанасов Ников

56.  

Димитър Георгиев Ангелов

57.  

Диана Петрова Кочева

58.  

Марийка Георгиева Гидишка

59.  

Емили Йосифова Земярска

60.  

Пенка Георгиева Каменчева

61.  

Венета Антонова Стойкова

62.  

Николина Георгиева Атанасова

63.  

Петя Николова Златанова

64.  

Мария Георгиева Лотарова

65.  

Златина Тодорова Ганева

66.  

Райна Иванова Костова

67.  

Пенка Калинова Калинова

68.  

Мария Петкова Георгиева

69.  

Марияна Спасова Димитрова

70.  

Димитрия Петрова Чалъкова

71.  

Тинка Димитрова Георгиева

72.  

Виктория Емилова Лозанова

73.  

Петра Йорданова Колева

74.  

Виолета Янкова Змиярова

75.  

Ивелина Николаева Матева

76.  

Теодора Николаева Точкова

77.  

Лина Ангелова Маркова

78.  

Димитрия Илиева Петрова

79.  

Добромира Петрова Джонкова

80.  

Дима Иванова Коритарова

81.  

Ралица Атанасова Хаджийска

82.  

Стоянка Вълкова Тодорова

83.  

Милка Василева Дедеянова

84.  

Марийка Димитрова Тодорова

85.  

Виолета Стоименова Рудова

86.  

Иванка Димитрова Иванова

87.  

Йорданка Валериева Кираджийска

88.  

Атанаска Модинова Димитрова

89.  

Стоянка Стоилова Кираджийска

90.  

Христинка Николова Петкова

91.  

Дафинка Костадинова Койчева

92.  

Гинка Петкова Льолева

93.  

Милена Драгомирова Харитева

94.  

Весела Георгиева Харитева

95.  

Живка Ройдева Василева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения