Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 359-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „АЛФА РИСЪРЧ” ООД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-2 от 12.05.2014 г. от „АЛФА РИСЪРЧ" ООД, представлявана от Станислав Борисов Стоянов, чрез надлежно упълномощения Павел Александров Вълчев за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г. Към заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20140423094115 от 23.04.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; пълномощно от Станислав Борисов Стоянов в полза на Павел Александров Вълчев; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.
След направената проверка на предложените от агенцията лица за анкетьори се установи, че Шемсетин Рамадан Сюлейман е регистриран като наблюдател, Даниела Цанкова Иванова, Любина Миткова Бозукова, Искра Бончева Дулева, Миленка Николаева Иробалиева са регистрирани като анкетьори за други агенции, а Ценка Тронкова Петрова е с невалидно ЕГН.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА „АЛФА РИСЪРЧ" ООД, гр. София, с ЕИК 121309392 като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.
Регистрира като анкетьори предложените от агенцията упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.
ОТКАЗВА регистрацията на Шемсетин Рамадан Сюлейман, Даниела Цанкова Иванова, Любина Миткова Бозукова, Искра Бончева Дулева, Миленка Николаева Иробалиева и Ценка Тронкова Петрова.
„АЛФА РИСЪРЧ" ООД, гр. София да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения