Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3581-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“, подписано от Стефан Титков Иванов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 21 септември 2016 г. в 16,55 ч. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 44/2015 г.;

2. удостоверение № 48-00-1287 от 20.09.2016 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2015 г.;

3. образец от подписа на представляващия партията;

4.  образец от печата на партията;

5. печат на справка за IBAN от 21.09.2016 г. от „Банка ДСК“ ЕАД за банкова сметка.

6. вносна бележка от 21.09.2016 г. от „Банка ДСК“ ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

7. декларация за лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител. Списъкът е представен и в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“.

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. бяха установени непълноти и несъответствия на приложените към заявлението документи, както следва: не е попълнена в цялост графа 1 от списъка в подкрепа на регистрацията на партията – пореден номер на лицето в списъка; налице са много страници без номерация; има много страници без имена и подпис на упълномощен представител на партията, пред когото са се подписвали избирателите в подкрепа на регистрация на партията; списъкът в структуриран електронен вид не отговаря на изискванията на Решение № 3448-ПВР от 7 септември 2016 г. на ЦИК, раздел І, т. 2 – не е посочен номер на страницата от списъка на хартиен носител, на която се намира съответният ред с избирател в подкрепа на регистрацията на партията. Установените несъответствия са съществени и правят невъзможно извършването на проверката на списъка за подкрепа регистрацията на партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. по реда на Решение № 3442-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК.

В съответствие с т. 14 от Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК бяха дадени указания на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“ за отстраняване на несъответствията в списъка в подкрепа на регистрацията на партията и в списъка в структуриран вид на технически носител в срок до 17,00 ч. на 21.09.2016 г. Указанията бяха вписани в регистъра и представляващия партията се подписа, че е уведомен.

В дадения срок указанията на ЦИК не бяха изпълнени.

Списъкът по т. 8 не е приет от представител на ГД „ГРАО“ за извършване на проверка на подписката поради невъзможността за извършването й по реда на Решение № 3442-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК, произтичаща от несъответствията на приложените към заявлението документи.

Не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения