Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3579-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ“, подписано от Николай Тихомиров Бареков – представляващ коалицията, заведено под № 5 на 21 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение от 12.09.2016 г. за създаване на коалиция от партии „Български консерватори и реформисти“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., подписано от лицата, представляващи партиите, включени в състава на коалицията, и подпечатано с печатите им.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, издадено на 10.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 1507/1997 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“, издадено на 24.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-6 състав, по ф.д. № 445/2012 г.

5. Удостоверение № 48-00-1248 от 12.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.

6. Удостоверение № 48-00-1266 от 14.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

7. Удостоверение № 48-00-1268 от 16.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

8. Образец от подписа на представляващия коалиция от партии „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ“.

9. Декларация – образец от подписа на представляващия ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.

10. Декларация - образец от подписа на представляващия ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“.

11. Образец от подписа на представляващия ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

12. Образец от печата на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.

13. Образец от печата на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“.

14. Образец от печата на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

15. Удостоверение с изх. № 1699/20.09.2016 г. на „Банка Пиреос България“ АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

16. Платежно нареждане на „Банка Пиреос България“ АД  от 20.09.2016 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

17. Списък с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

18. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КП „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ“.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-23 от 21 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: КП БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения