Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3576-ПВР/НР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми район – Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

С Решение № 9917 от 21.09.2016 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, по адм. дело № 10533/2016 г., е отменено Решение № 3496-ПВР/НР от 15 септември 2016 г. на ЦИК като незаконосъобразно.

В изпълнение на решението на ВАС Централната избирателна комисия разгледа отново преписката относно назначаване на Районната избирателна комисия в Осми район – Добрич, както следва:

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с вх. № ПВР-15-27 от 11.09.2016 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс (ИК) и протокол от 08.09.2016 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

Независимо, че областният управител на област Добрич на основание чл. 60, ал. 7, т. 1 от ИК е направил писмено предложение за състав на РИК – Добрич, от преписката се установява, че не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава, като протоколът е подписан с особено мнение от представителя на ПП ДПС – Ердинч Хаджиев.

Постъпило е и предложение от коалиция „Реформаторски блок“ до областния управител на област Добрич с вх. № 04-01-1/09.09.2016 г. за извършване на замяна в състава на РИК – Добрич, поради несъвместимост, приложено към преписката. При извършената проверка ЦИК установи несъвместимост по отношение на Георги Русев Георгиев на основание чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК, тъй като лицето е общински съветник – изборна длъжност в местен орган, което налага в състава на РИК в Осми район – Добрич, да бъде назначена Несрин Хасанова Якубова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми район – Добрич, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добромир Паунов Добрев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валя Кондова Пейчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниел Георгиев Маринов

 

СЕКРЕТАР:

Мелекбер Мустафа Абил

 

ЧЛЕНОВЕ:

Александрина Богомилова Желязкова

 

 

Диана Николаева Ценова

 

 

Росица Светлозарова Димова

 

 

Руслава Ганчева Гаврилова

 

 

Севда Февзи Неджибова

 

 

Несрин Хасанова Якубова

 

 

Светослав Димитров Узунов

 

 

Желчо Илиев Петров

 

 

Галя Антонова Николова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 21 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения