Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3575-ПВР/НР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на заместник-председател на Районна избирателна комисия в Трети район – Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

По жалба на партия ATAKA срещу Решение № 3510-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК е постановено Решение № 9878 от 20.09.2015 г. по административно дело № 10513 от 2016 г. на Върховния административен съд по описа на Четвърто отделение, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК в частта му за назначаване на Мюмюне Мехмедова Билялова за заместник-председател на Районна избирателна комисия в Трети район – Варна.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК съобразно изложените в Решение № 9878 от 20.09.2015 г. мотиви. Върховният административен съд е приел, че решението на ЦИК е незаконосъобразно. За прецизност сочи, че същото е мотивирано и в него се съдържат правни и фактически основания за неговото издаване, поради което напълно отговаря на изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.

Върховният административен съд приема, че приложените в административната преписка документи – диплома от 12.07.1972 г., издадена от Обединено медицинско училище „Д-р Ненчо Николов“ - гр. Варна, съгласно която лицето е придобило специалност „детска сестра“ и Сертификат за професионална квалификация от 23.02.2008 г., издаден от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, не доказват наличие на висше образование, придобито от Мюмюне Мехмедова Билялова. Счита, че в конкретния случай не намира приложение т. 15.3. от Решение № 3427-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК за приравняване на образованието по Закона за висшето образование. Дипломата от 12.07.1972 г., издадена от Обединено медицинско училище „Д-р Ненчо Николов“ - гр. Варна, удостоверява завършеното от лицето средно медицинско образование. ВАС не намира данни дали издателят на сертификата има статут на факултет или филиал на висше училище, получило съответната акредитация, за да удостоверява придобита степен „бакалавър”, и сочи съображения във връзка със Закона за здравето в приложимата към онзи момент редакция. Излага съображения, че лицето може да няма документ за приравнено висше образование или да притежава такъв, но същият да не е представен по преписката.

Върховният административен съд прави извода, че всички обстоятелства е трябвало да бъдат изследвани от ЦИК, която да извърши проверка за наличието на императивни законови изисквания, като сочи, че последното очевидно не е направено и затова отменя решението в обжалваната му част и връща преписката за ново произнасяне относно назначаване на зам.-председател на Районна избирателна комисия в Трети район – Варна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с Решение № 9878 от 20.09.2015 г. по административно дело № 10513 от 2016 г. на Върховния административен съд по описа на Четвърто отделение, извърши проверка на императивните законови изисквания и приема:

Представените с административната преписка по назначаване на Районна избирателна комисия в Трети район – Варна, документи за Мюмюне Мехмедова Билялова, а именно: диплома от 12.07.1972 г. за обучение в Обединено медицинско училище „Д-р Ненчо Николов“ – гр. Варна, съгласно която лицето е придобило средно медицинско образование по специалност „детска сестра“ и Сертификат за професионална квалификация от 23.02.2008 г., издаден от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за бакалавър – медицинска сестра, ведно с декларация Приложение №7-ПВР/НР, доказват в съответствие със законовите норми наличие на образование, приравнено на висше образование по следните съображения:

Съгласно § 3 от ПЗР на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти (ЗСОМСААМС) медицинските сестри, придобили квалификация за упражняване на професията си преди влизане в сила на закона, удостоверена с диплома за средно образование или други валидни документи, се ползват с правата по чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от същия. По силата на чл. 5, ал. 1 от ЗСОМСААМС упражняването на професията „медицинска сестра“ се осъществява от лица, които са завършили висши медицински училища и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователна квалификационна степен „бакалавър“, и са вписани в регистъра на съсловната организация – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Статутът на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи е нормативно определен съгласно чл. 8 от ЗСОМСААМС. По смисъла на ЗСОМСААМС, параграф 1, т. 2 сертификатите за квалификация по професията са документи, издадени от Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, с които се удостоверява, че медицинските сестри са вписани в националния регистър на съсловната организация и отговарят на изискванията на чл. 35, ал. 2 и 3 и чл. 36, ал. 1, както и на правилата по чл. 8, т. 3 от закона.

С оглед на разгледаните законови норми се налага категоричният извод, че разпоредбата на § 3 от ПЗР на ЗСОМСААМС приравнява лицата, придобили квалификацията за упражняване на професията медицинска сестра с документ за средно образование или други валидни документи за квалификация преди влизане в сила на закона, на лица с висше образование. В този смисъл е определение № 252 от 29.02.2012 г., постановено по гр. дело № 1636/2011 г. по описа на Върховния касационен съд (ВКС), и решение № 950 от 17.12.2009 г., постановено по гр. дело № 3867/2008г. по описа на ВКС.

Доколкото в отменителното Решение № 9878 от 20.09.2015 г. на Върховния административен съд по административно дело № 10513 от 2016 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС не са дадени указания за излагане на мотиви относно осъществения избор на заместник-председател от квотата на съответната политическа партия, Централната избирателна комисия не намира за необходимо да излага допълнително такива.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 9 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник председател на Районна избирателна комисия в Трети район – Варна, Мюмюне Мехмедова Билялова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения