Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 357-ЕП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-2) от 18.05.2019 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 297-ЕП от 10.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на 74 (седемдесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 74 (седемдесет и четири) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 74 лица.

На 19.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 58 (петдесет и осeм) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 16 лица са установени несъответствия, както следва:

Георги Димитров Атанасов Георги Димитров Атанасов (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ)
Рада Янчева Гайдарова Рада Янчева Гайдарова (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РАДА ЯНЕВА ГАЙДАРОВА)
Димка Илиева Костадинова Димка Илиева Костадинова (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМКА ИЛЧЕВА КОСТАДИНОВА)
Елисавета Христова Димитрова Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Таня Стоянова Атанасова Лицето е регистрирано като член на СИК 310700021
Руска Апостолова Гергинова Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Христо Илиев Кючуков Христо Илиев Кючуков (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХРИСТО ИЛИЕВ КИЧУКОВ)
Динка Божилова Колева Динка Божилова Колева (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИНКА БОЖИНОВА КОЛЕВА)
Митко Тенев Иванов Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Иванка Петрова Дженкова Иванка Петрова Дженкова (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАНА ПЕТРОВА ДЖЕНКОВА)
Ангел Демирев Димитров Ангел Демирев Димитров (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНГЕЛ ДЕМИРОВ ДИМИТРОВ)
Анка Стоянова Стойлкова Анка Стоянова Стойлкова (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНКА СТОЯНОВА СТОИЛКОВА)
Ангел Валериев Керпиев Ангел Валериев Керпиев (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ КИРПИЕВ)
Пенка Стоянова Илинова Пенка Стоянова Илинова (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА)
Георги Русенов Ковачев Георги Русенов Ковачев (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕОРГИ РУСИНОВ КОВАЧЕВ)
Мария Христова Асенова Мария Христова Асенова (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ ХРИСТЕВА АСЕНОВА)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 58 (петдесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Рашо Христов Тарльовски
2. Георги Иванов Георгиев
3. Цеко Ангелов Цеков
4. Рада Димитрова Гинчева
5. Петранка Петкова Иванова
6. Стоян Иванов Овчаров
7. Николай Георгиев Баев
8. Димитрина Георгиева Караджова
9. Петранка Ангелова Кънева
10. Петър Йонков Радичков
11. Коста Андреев Илчев
12. Цветан Димитров Цветков
13. Андон Филипов Филипов
14. Дялчо Колев Димитров
15. Евгения Георгиева Рускова
16. Красимир Димитров Дюлгеров
17. Кера Стефанова Драгоева
18. Георги Стоянов Михов
19. Кана Танева Добрикова
20. Стоянка Желязкова Петрова
21. Йордан Желязков Йорданов
22. Диана Атанасова Иванова
23. Георги Иванов Ставрев
24. Иван Минчев Минчев
25. Теодора Георгиева Апостолова
26. Ана Николова Минчева
27. Десислава Иванова Кичукова
28. Цветана Митева Тричкова
29. Галя Ненкова Ненкова
30. Васка Стойчева Самуилова
31. Наталия Павлова Иванова
32. Велю Цоков Данчев
33. Таня Николаева Радулова
34. Митка Иванова Вълкова
35. Богдана Кръстева Мачева
36. Деница Иванова Треновска
37. Янка Стойкова Нанкина
38. Диана Георгиева Дингилова
39. Веселин Душков Илиев
40. Петра Точкова Костадинова
41. Татяна Жечкова Михайлова
42. Йорданка Георгиева Иванова
43. Стоилка Атанасова Добрева
44. Пламен Георгиев Цветанов
45. Стоянка Георгиева Ковачева
46. Сийка Илиева Йочева
47. Мая Иванова Рангелова
48. Недялка Кирилова Запрянова
49. Димитър Красимиров Караманов
50. Надя Ангелова Митрева
51. Ембие Исмаилова Иванчева
52. Ангел Петров Божев
53. Елена Стоянова Добрева
54. Георги Сашев Николов
55. Мария Георгиева Шопова
56. Петър Минчев Костов
57. Калина Димитрова Червенкова
58. Иванка Тодорова Азмакова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения