Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3568-НР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: отразяването на информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г. от обществените и търговските електронни медии и от доставчиците на печатни и онлайн новинарски услуги

На основание чл. 175, чл. 176, чл. 179, чл. 181, ал. 2, чл. 182, ал. 4, чл. 187 – 188, чл. 189 – 201 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Информационно-разяснителната кампания в програмите на  обществените и търговските медии и печатните и онлайн новинарските издания започва на 7 октомври 2016 г. и приключва в 24,00 ч. на 4 ноември 2016 г.

2. Информационно-разяснителната кампания се води на български език.

3. Инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на информационно-разяснителната кампания.

4. Забранява се използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума, излъчвана в програмите на БНТ и БНР, търговските електронни медии, печатните медии и онлайн новинарските емисии, за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, техните кандидати и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 6 ноември 2016 г.

Участници в информационно-разяснителната кампания

5. В информационно-разяснителната кампания в програмите на радио- и телевизионните оператори участват: регистрираните в Централната избирателна комисия по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК инициативни комитети, партиите и коалициите, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция по всеки от въпросите на националния референдум.

Българска национална телевизия и Българско национално радио

6. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват информационно-разяснителната кампания под формата на клипове, диспути и други форми, изрично договорени в споразуменията по т. 8.

7. Редът за представяне на инициативните комитети, партиите и коалициите в различните форми на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една поотделно.

Жребият се провежда в присъствието на представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, участници в информационно-разяснителната кампания на националния референдум и представители на БНТ и на БНР не по-късно от 5 октомври 2016 г. (31 дни преди деня на референдума).

8. Генералните директори на БНТ и БНР, съвместно с представляващите инициативните комитети, партиите и коалициите подписват отделни споразумения за БНТ и за БНР.

В споразуменията се определя времето на излъчване на отделните форми на информационно-разяснителната кампания в програмите на БНТ и БНР; други форми на тази кампания, освен клипове и диспути; времетраенето и броят на клиповете; условията на тяхното изработване (в случаите, когато техническата изработка се възлага на БНТ и БНР); екипите, формите, темите на диспутите и времето на тяхното излъчване и други условия.

Подписаните споразумения се изпращат от ръководствата на БНТ и БНР на ЦИК за одобряване не по-късно от 5 октомври 2016 г.

Централната избирателна комисия одобрява постъпилите споразумения не по-късно от 5 октомври 2016 г.

9. Излъчването на клиповете се заплаща предварително по тарифа, определена от Министерски съвет.

10. В информационните си емисии ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на участниците в информационно-разяснителната кампания, като се гарантират еднакви възможности за представяне на различните становища по предмета на референдума.

11. В информационно-разяснителната кампания, излъчвана в програмите на БНТ и БНР, се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на членовете на инициативните комитети и на представители на партиите и коалициите участници в информационно разяснителната кампания в излъчваните търговски реклами.

12. Забранява се в търговска реклама да се отправят внушения в полза или във вреда на участниците в информационно-разяснителната кампания, както и по възможните отговори „да“ и „не“ на въпросите на референдума.

Клипове

13. Информационно-разяснителната кампания в програмите на БНТ и БНР започва и завършва с клипове с продължителност до 40 секунди за всеки от участниците в кампанията.

Времето на излъчването на встъпителните и заключителните клипове се определя в споразумението по т. 8.

14. В информационно-разяснителната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на участниците в кампанията, разясняващи различните становища по предмета на референдума.

Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят в споразумението по т. 8.

15. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на участниците в информационно-разяснителната кампания или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Заплащането се извършва предварително, преди излъчването на предаването.

Условията и цените се изпращат от БНТ и БНР незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Други платени форми

16. Във времето на информационно-разяснителната кампания може да се използват и други платени форми с цел популяризиране на позициите на участниците в информационно-разяснителната кампания по предмета на националния референдум.

17. Времетраенето на другите платени форми, времето и броят на техните излъчвания се определят със споразумението по т. 8. Аудио- и аудио-визуалните материали включени в другите платени форми, се предоставят от упълномощените представители на участниците в информационно -разяснителната кампания по предмета на националния референдум или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат от БНТ и БНР незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Диспути

18. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на участниците в информационно-разяснителната кампания телевизионно и радиовреме за диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо за всички излъчвани диспути не по-малко от 240 минути.

19. Половината от времето на един диспут се предоставя на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в подкрепа на въпроса на референдума, а другата половина от времето – на инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани в подкрепа на алтернативната позиция.

20. Участие в диспутите могат да вземат и други лица, поканени от инициативните комитети партиите и коалициите, които да ги подпомагат при разясняване на застъпваната от тях позиция.

21. Времето се разпределя по равно между двете основни позиции по всеки от въпросите на референдума.

Регионални радио- и телевизионни центрове

22. Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети, партиите и коалициите в информационно-разяснителната кампания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

23. Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.

24. Редът за участие в диспутите е определеният от ЦИК по реда на т. 7.

25. Половината от времето на един диспут се предоставя на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в подкрепа на въпросите на референдума, а другата половина от времето – на инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани в подкрепа на алтернативната позиция.

26. Участие в диспутите могат да вземат и други лица, поканени от инициативните комитети партиите и коалициите, които да ги подпомагат при разясняване на застъпваната от тях позиция.

27. Времето се разпределя по равно между двете основни позиции по всеки от въпросите на референдума.

28. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.

Предоставяне на време от търговските електронни медии

29. Електронни медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на информационно-разяснителната кампания на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум при едни и същи условия и цени. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на информационно – разяснителната кампания по предмета на националния референдум.

30. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по т. 29 не по-късно от 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума). Заплащането се извършва предварително.

31. Условията, редът и тарифите по т. 30 се изпращат от търговските електронни медии на Сметната палата и се предоставят на ЦИК – за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 26 септември 2016 г.

32. Във връзка с информационно-разяснителната кампания по предмета на националния референдум търговските електронни медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на информационно-разяснителната кампания на регистрираните за участие в националния референдум инициативни комитети, партии и коалиции.

Доставчици на печатни и онлайн новинарски услуги

33. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум, които обявяват на интернет страницата си до 26 септември 2016 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на информационно-разяснителната кампания по предмета на националния референдум. Заплащането на медийните услуги се извършва предварително.

34. Печатните медии и онлайн новинарските услуги могат да отразяват и безплатно информационно-разяснителната кампания на регистрираните за участие в националния референдум инициативни комитети, партии и коалиции.

35. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на лице, което представлява инициативен комитет, партия или коалиция или засягащ държавни или местни органи е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

36. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Нарушаване на реда при провеждане на кампанията

37. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно-разяснителната кампания.

38.При излъчването, публикуването и разпространението на платени форми на отразяване на информационно-разяснителната кампания доставчиците на медийни услуги са длъжни да ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

39.  Във всички аудио- и аудио-визуални материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово или визуално послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

40. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (чрез използване на разнообразни форми за внушения и асоциации), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на референдума в деня за размисъл (5 ноември 2016 г.) до обявяване края на деня на референдума (не по-късно от 20,00 ч. на 6 ноември 2016 г.).

41. Резултатите от социологически проучвания в деня на референдума (exit poll) се оповестяват след 20.00 ч. на 6 ноември 2016 г.

42. При нарушаване на реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания от доставчиците на медийни услуги участниците в информационно разяснителната кампания по предмета на националния референдум могат да подават жалби и сигнали в срок до 24 часа след излъчването на съответното предаване.  

43. Жалбите се подават до:

а) Централната избирателна комисия – за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват;

б) районната избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

44. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на участник в информационно-разяснителната кампания, той има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар, с не по-продължително времетраене.

45. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.

46. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в деня на националния референдум незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения