Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3567-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, подписано от Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, надлежно упълномощено лице от представляващите коалицията Божидар Цецов Лукарски, Радан Миленов Кънев, Меглена Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов, Николай Нанков Ненчев и Тодор Александров Танев, заведено под № 4 на 20 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

1. Предизборно политическо споразумение от 16.09.2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., подписано от лицата, представляващи партиите, включени в състава на коалицията, и подпечатано с печатите им.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 07.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, издадено на 07.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.

6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.

7. Удостоверение № 48-00-1250 от 13.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

8. Удостоверение № 48-00-1261 от 14.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

9. Удостоверение № 48-00-1259 от 13.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

10. Удостоверение № 48-00-1256 от 14.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

11. Удостоверение № 48-00-1265 от 14.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

12. Образец от подписа на представляващия ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ и образец от печата на партията.

13. Образец от подписа на представляващия ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ и образец от печата на партията.

14. Образец от подписа на представляващия ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ и образец от печата на партията.

15. Образец от подписа на представляващия ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ и образец от печата на партията.

16. Образец от подписа на представляващия ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ и образец от печата на партията.

17. Образци от подписите на представляващите коалицията лица Божидар Цецов Лукарски, Радан Миленов Кънев, Меглена Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов, Николай Нанков Ненчев и Тодор Александров Танев.

18. Удостоверение от 16.09.2016 г. на „Банка ДСК” ЕАД  за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

19. Декларация от Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, пълномощник на представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, в уверение на това, че предоставената банкова сметка на ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ е новооткрита и ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

20. Платежен документ от „БАНКА ДСК“ АД от 17.09.2016 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

21. Декларация от Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, пълномощник на представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, за имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

22. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5100 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

23. Заверено копие на пълномощно от представляващите коалицията лица в полза Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Белгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев, Емил Ивов Мачиков и заверено копие на пълномощно в полза на Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-19 от 21 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения