Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3564-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ от Георги Седефчов Първанов – представляващ коалицията, подписано от пълномощника Румен Йорданов Петков, заведено под № 2 на 20 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалицията от 15.09.2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, издадено на 15.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“, издадено на 19.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“, издадено на 19.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“, издадено на 19.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 4650/2005 г.
 6. Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“, издадено на 08.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.
 7. Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, издадено на 15.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.
 8. Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“, издадено на 17.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-20 състав, по ф.д. № 498/2012 г.
 9. Удостоверение № 48-00-1191 от 16.08.2016 г. на Сметната палата на ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.
 10. Удостоверение № 48-00-1207 от 22.08.2016 г. на Сметната палата на ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 11. Удостоверение № 48-00-1206 от 22.08.2016 г. на Сметната палата на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 12. Удостоверение № 48-00-1203 от 19.08.2016 г. на Сметната палата на ПП „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 13. Удостоверение № 48-00-1175 от 09.08.2016 г. на Сметната палата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 14. Удостоверение № 48-00-1277 от 16.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 15. Удостоверение № 48-00-1282 от 19.09.2016 г. на Сметната палата на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 16. Образец от подписа на представляващия коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“.
 17. Образец от подписа на представляващия ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“.
 18. Образец от подписа на представляващия ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“.
 19. Образец от подписа на представляващия ПП „ОБЕДИНЕН БЛБОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“.
 20. Образец от подписа на представляващия ПП „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“.
 21. Образец от подписа на представляващия ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.
 22. Образец от подписа на представляващия ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.
 23. Образец от подписа на представляващия ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“.
 24. Образец от подписа на представляващия ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“.
 25. Образец от печата на ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“.
 26. Образец от печата на ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“.
 27. Образец от печата на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“.
 28. Образец от печата на ПП „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“.
 29. Образец от печата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.
 30. Образец от печата на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.
 31. Образец от печата на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“.
 32. Вносна бележка от „Банка ДСК“ ЕАД, от 16.09.2016 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 33. Удостоверение изх. № 11-00-348/19.09.2016 г. на „Банка ДСК“ ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 34. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8088 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 35. Декларация от представляващия коалицията за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 36. Пълномощно от представляващия коалицията Георги Седефчов Първанов в полза на Румен Йорданов Петков да представлява коалицията пред ЦИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: Коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-16 от 21 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения