Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3562-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“, подписано от Гриша Василев Господинов, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 20 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 11519/2000 г.
 2. Удостоверение № 48-00-1264 от 14.09.2016 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Декларация – образец от подписа на представляващия партията.
 4. Декларация – образец от печата на партията.
 5. Удостоверение на Интернешънъл Асет Банк АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 6. Вносна бележка от 19.09.2016 г., издадена от БНБ, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3193 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 8. Удостоверение, подписано от председателя на партията, с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 9. Изрично пълномощно от председателя на партията в полза на Иван Костадинов Бочков – член на ЦБ на ХСС, да представлява партията пред всички институции, в т.ч. и пред Централната избирателна комисия, ако председателят на партията е възпрепятстван.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: „ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ – Гражданска квота ЖОРЖ ГАНЧЕВ – КОЛЬО ПАРАМОВ.

Заявеният начин за отпечатване наименованието на партията в бюлетината не съответства на разпоредбата на чл. 133, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс, според която може да бъде заявено само пълното или съкратено наименование на партията. Видно от удостоверението за актуално състояние на партията пълното й наименование е „ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ и не съдържа други думи или знаци.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-15 от 21 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ХРИСТИЯН -СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партия „ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2539-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

 • № 2538-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

 • № 2537-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

 • всички решения