Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3560-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, подписано от Николай Георгиев Цонев в качеството му на председател и представляващ партията, чрез Елена Васкова Арнаудова, заведено под № 10 на 20 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.
 2. Удостоверение № 48-00-1252 от 13.09.2016 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Образец от подписа на представляващия партията.
 5. Удостоверение изх. № 100-129 от 17.09.2016 г. на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД , за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 6. Платежно нареждане, издадено от „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  от 17.09.2016 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3516 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 8. Данни за имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 9. Пълномощно № 472/19.09.2016 г. от Николай Георгиев Цонев в полза на Елена Васкова Арнаудова да представлява партията пред ЦИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: НОВА АЛТЕРНАТИВА.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-18 от 21 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения