Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 356-НС
София, 1 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18-2 от 30.06.2021 г. от сдружение „България на гражданите“, регистрирано с Решение на ЦИК № 290-НС от 23.06.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от упълномощения представител Антоанета Живкова Георгиева.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Георги Николов Атанасов – председател, в полза на Антоанета Живкова Георгиева;

- пълномощно от Антоанета Живкова Георгиева – пълномощник на представляващия, в полза на 40 (четиридесет) лица – представители на сдружение „България на гражданите“;

- декларация по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 40 (четиридесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

На 30.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „България на гражданите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 36 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 36 (тридесет и шест) упълномощени представители на сдружение „България на гражданите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Снежа Христова Динева

 

2.     

Койна Спасова Петкова

 

3.     

Даниел Стойчев Денев

 

4.     

Петранка Богданова Димитрова

 

5.     

Зорница Богомилова Митева

 

6.     

Милена Тенева Ганева

 

7.     

Миглена Русева Динева

 

8.     

Георги Венелинов Вълчев

 

9.     

Иванка Йорданова Георгиева

 

10.  

Живко Иванов Ганев

 

11.  

Ташка Стайкова Рашева

 

12.  

Христо Георгиев Върбанов

 

13.  

Милена Николаева Стоянова

 

14.  

Нела Георгиева Петкова

 

15.  

Динко Димитров Петров

 

16.  

Иван Николов Динев

 

17.  

Анита Ангелова Инджова

 

18.  

Светла Георгиева Люцканова

 

19.  

Желязко Петков Маринов

 

20.  

Мария Митева Петкова

 

21.  

Радостина Петрова Славова Караиванова

 

22.  

Таня Райкова Андонова

 

23.  

Светлана Стефанова Георгиева

 

24.  

Николай Иванов Желев

 

25.  

Галина Добрева Христова

 

26.  

Николина Добрева Атанасова

 

27.  

Нели Донева Даскалова - Генчева

 

28.  

Ирина Енчева Стайкова

 

29.  

Илиана Боянова Желева

 

30.  

Мая Дончева Узунова

 

31.  

Грозданка Илчева Стефанова

 

32.  

Неда Тодорова Атанасова

 

33.  

Гергана Иванова Петкова

 

34.  

Юсеин Мехмедов Моллов

 

35.  

Милена Трифонова Митева

 

36.  

Атанас Илиев Андонов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1839-НС / 29.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1694-НС от 21.02.2023 г. на ЦИК

  • № 1838-НС / 29.03.2023

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения