Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3559-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“, подписано от Николай Панков Панков – пълномощник, заведено под № 4 на 17 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 24731/1993г.
  2. Удостоверение № 48-00-1242 от 12.09.2016 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Декларация за идентичност на имената от Ергин Джемал Заралиев.
  6. Удостоверение на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, за актуална банкова сметка на името на Ергин Джемал Зарали.
  7. Вносна бележка от Българска народна банка от 17.09.2016 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
  8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3973 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен и на технически носител.
  9. Заповед № П-36/04.09.2016 г. на представляващия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“, с която са определени имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  10. Пълномощно от 13.09.2016 г., с което представляващият партията Ергин Джемал Зарали упълномощава Николай Панков Панков да представлява партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., както и с правата да получи от ЦИК удостоверението за регистрация.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: Политическа партия „Балканска демократична лига“.

При приемане на документите са дадени указания в тридневен срок да се представят на актуална банкова сметка на името на партията и копие от личната карта на представляващия, с цел удостоверяване трите имена. Документите са представени на 20.09.2016 г.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-8 от 19 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Политическа партия Балканска демократична лига.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения