Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3552-МИ/НР
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново

С вх. към № МИ-10-78 от 16.09.2016 г. е постъпило заявление от Мъстън Феимов Еминов – преупълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с предложение на мястото на освободената с Решение № 3328-МИ/НР от 4 август 2016 г. Ерджан Салиева Алкова – зам.-председател на ОИК – Велико Търново, да бъде назначена Ана Никова Зангова.

Към предложението са приложени: декларация чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, удостоверение за правоспособност № 1581/07.01.2011 г. от Министерството на правосъдието и копие от дипломата за завършено висше образование на Ана Никова Зангова, пълномощно в полза на Гюнай Мюмюнов Далоолу и пълномощно в полза на Мъстън Феимов Еминов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Ана Никова Зангова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения