Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 355-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-75 от 12.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявано от Валентин Йовков Тончев - президент, регистрирана с Решение на ЦИК № 284-ЕП от 04.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Йовков Тончев, в качеството си на президент в полза на 384 (триста осемдесет и четири) лица, представители на фондацията „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 368 упълномощени представители на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Маргарит Марков Маждраков
2 Васил Михайлов Борисов
3 Методи Георгиев Рашков
4 Данчо Методиев Георгиев
5 Петко Методиев Георгиев
6 Ивайло Олгов Петков
7 Асен Сашов Асенов
8 Олег Ангелов Асенов
9 Борислав Каменов Парликов
10 Найчо Димитров Найденов
11 Тодор Кирилов Маринов
12 Николай Асенов Георгиев
13 Магда Асенова Найденова
14 Марийка Петрова Димитрова
15 Юлиан Ангелинов Дафинов
16 Денис Милчев Николов
17 Пенка Стефанова Караджова
18 Малина Стефанова Недялкова
19 Карамфилка Гошова Въткова
20 Димитър Лилов Вътков
21 Фиданка Асенова Иванова
22 Таня Ванчова Димитрова
23 Анна Цветанова Бъчварска
24 Маргарита Василева Младенова
25 Михаил Сергеев Бъчварски
26 Дилян Сергеев Бъчварски
27 Васил Александров Василев
28 Мануела Ванчева Димитрова
29 Валентин Данчев Адамов
30 Марица Борисова Йонова
31 Емил Кирилов Йонов
32 Емилия Емилова Кирилова
33 Миглен Емилов Кирилов
34 Емил Володиев Емилов
35 Валери Методиев Костов
36 Велизар Александров Веселинов
37 Камелия Каменова Трифонова
38 Ивайло Маринов Михайлов
39 Биляна Вилхемова Евстатиева
40 Димитър Асенов Димитров
41 Каролина Кирилова Маринова
42 Калоян Асенов Кирилов
43 Цветанка Цанкова Радулова
44 Богомил Божинов Георгиев
45 Лозана Велкова Петрова
46 Сийка Петкова Ценкова
47 Станислав Маринов Димитров
48 Милена Петрова Борисова
49 Йордан Велков Николов
50 Адриан Георгиев Георгиев
51 Ваня Живкова Георгиева
52 Георги Димитров Георгиев
53 Мадлена Пламенова Гърдева
54 Александра Пламенова Гърдева
55 Здравко Георгиев Георгиев
56 Пламена Тихомирова Минчева
57 Ивайло Цветков Здравков
58 Райничка Сашкова Миланова
59 Маргарита Райчева Борисова
60 Христин Николаева Георгиева
61 Филип Александров Манчев
62 Снежка Георгиева Георгиева
63 Красимира Петрова Маджарска
64 Николай Георгиев Георгиев
65 Снежанка Йотова Михайлова
66 Крум Иванов Георгиев
67 Жанета Василева Велинова
68 Георги Райчов Велинов
69 Светлин Георгиев Велинов
70 Татяна Стоянова Тодорова
71 Радостина Росенова Тодорова
72 Валентин Чавдаров Цветанов
73 Ивано Кирилов Симеонов
74 Николай Николаев Иванов
75 Десислав Стефанов Стефанов
76 Любомир Николаев Йорданов
77 Веселин Николаев Йорданов
78 Евелина Василева Йорданова
79 Милица Славкова Христова
80 Милен Славчов Миланов
81 Денис Ахмед Асан
82 Светослава Сашкова Арнаудова
83 Йорданка Косева Петрова
84 Емануела Сашкова Арнаудова
85 Гюлсерен Ерджан Асан
86 Севинч Исмет Ариф
87 Сезен Динчер Джевдетова
88 Неджатин Незамедин Али
89 Медине Кадир Асан
90 Мелек Метин Курбан
91 Радомир Георгиев Тончев
92 Милен Валентинов Костов
93 Стефан Пламенов Радушев
94 Ахмед Асан Ахмед
95 Илкнур Азис Ахмед
96 Милена Иванова Арнаудова
97 Тодорка Илиева Стаматова
98 Светла Христова Иванова
99 Стойчо Димитров Иванов
100 Ерджан Асан Мемет
101 Айсел Кадир Мемет
102 Зекие Кадир Мемет
103 Фикрие Сали Мемет
104 Семаил Мустафа Мустафа
105 Шукрие Шукри Мустафа
106 Ебазел Етем Ахмед
107 Семра Емин Юдалмова
108 Бисер Желев Георгиев
109 Недялка Найденова Хараламбиева
110 Найден Юлиянов Хараламбиев
111 Емил Стоянов Радев
112 Джумазие Али Радева
113 Метин Емилов Стоянов
114 Михаил Стоянов Радев
115 Гинка Игнатиева Андонова
116 Елка Радева Иванова
117 Севдалин Ангелов Маринов
118 Ангел Игнатов Маринов
119 Сение Мехмет Маринова
120 Бисер Ангелов Маринов
121 Недялко Иванов Маринов
122 Неджван Исмаилова Ибрямова
123 Исмаил Ахмед Сали
124 Златка Атанасова Сали
125 Ради Стефанов Иванов
126 Анелия Недялкова Маринова
127 Ивелин Анев Ивелинов
128 Ани Ивелинова Демирева
129 Ангел Райчев Алексиев
130 Ташо Недялков Златев
131 Жулиета Валентинова Тодорова
132 Катя Атанасова Ангелова
133 Недялко Филипов Михалев
134 Раим Ибрям Мустафа
135 Ташо Раимов Ибрямов
136 Ганка Найденова Хараламбиева
137 Атанас Галинов Атанасов
138 Кадер Акиф Акиф
139 Анифе Ибрямова Салиева
140 Ибрям Мустафов Салиев
141 Станка Костова Костова
142 Реджеб Сали Демир
143 Нетко Иванов Демирев
144 Сребра Снежанова Иванова
145 Аспарух Сандев Атанасов
146 Снежана Иванова Янева
147 Снежана Недкова Иванова
148 Емил Андонов Андонов
149 Магдалена Ангелова Николаева
150 Людмила Искренова Ефтимова
151 Росен Михалев Динев
152 Севдалина Ангелова Маринова
153 Стоян Илиев Йорданов
154 Зорка Игнатова Ангелова
155 Митко Митев Генов
156 Евгени Денков Журев
157 Румен Стоянов Радев
158 Снежана Антонова Иванова
159 Ерджихан Руменов Стоянов
160 Деян Руменов Станев
161 Бисер Стефанов Денков
162 Николинка Неткова Алексиева
163 Звездан Златков Николов
164 Альоша Петров Димитров
165 Иван Русков Калчев
166 Руска Иванова Владимирова
167 Владимир Райков Владимиров
168 Гюлсевим Асан Симеонова
169 Дарин Асенов Йорданов
170 Аксения Асенова йорданова
171 Румян Алексиев Атанасов
172 Коста Филипов Костов
173 Султанка симеонова Христова
174 Димитър Симов Димитров
175 Ани Симова Христова
176 Сеяр Яшар Али
177 Деян Христов Иванов
178 Сабрие Али Ибрямова
179 Иван Христов Иванов
180 амфирка Христова Иванова
181 Ахмед Сали Ахмед
182 Демир Ибрямов Ибрямов
183 Зорка Борисова Алексиева
184 Анета Алексиева Салиева
185 Ибрам Мустафа Салиев
186 Гьокан Имрел Ибрям
187 Гюрсел Халилов Османов
188 Сение Бейзат Али
189 Дияна Андреева Димитрова
190 Красимир Керанов Димитров
191 Есян Джехрам Ибрям
192 Мергюзел Ахмед Джелал
193 Алпер Исмет Ариф
194 Динчер Джевдет Юсеинов
195 Сема Исмаил Юсеинова
196 Емине Али Сали
197 Сали Исмаил Сали
198 Кадир Асан Мехмедали
199 Мариян Йорданов Маринов
200 Нурхаят Мусрет Февзи
201 Сердар Османова Шериф
202 Севдисем Неджиб Шериф
203 Сергей Милев Великов
204 Енел Ейнур Мехмед
205 Севджихан Себайдин Сюлеман
206 Янко Деянов Иванов
207 Севгин Фаик Мустафа
208 Исмаил Хасан Али
209 Николай Данчев Евтимов
210 Елисавета владимирова Янкова
211 Яшар Неджати Яшар
212 Валентин Максимова Колева
213 Неврие Мустафа Исмаил
214 Али Мустафов Алиев
215 Юлияна Минчева Акифова
216 Нурджихан Юсеин Сали
217 Нуртен Куртнеби Мустафа
218 Бинят Ферат Ибрям
219 Гюлер Тефиков Мурадов
220 Сибел Ферудун Мехмед
221 Тимур Илмаз Кяшиф
222 Енгин Хасан Ебазел
223 Бахтишен Аптула Ебазел
224 Ремзи Мустафа Риза
225 Елвин Енгин Хасан
226 Икбале Хасан Алиева
227 Шенай Юксел Юсеин
228 Гюлсевим Изетова Хюсню
229 Ахмед Ризаев Нуриев
230 Джемал Юсеин Сюлейман
231 Бейзат Бейти Карани
232 Филиз Исмет Исмаил
233 Джале Мехмедова Назиф
234 Николинка Илиева Ферадова
235 Денис Джемал Юсеин
236 Мехмедин Насуф Мехмедин
237 Севджан Изет Сейфула
238 Севим Шаибова Арифова
239 Севинч Османова Адем
240 Юсние Арунова Османова
241 Севгин Илхан Хасан
242 Несрин Решат Сюлейман
243 Рейхан Исмаил Халилов
244 Мириян Сали Неждетова
245 Левент Муждаба Амза
246 Жасмин Ахмедова Шериф
247 Руфкие Осман Ахмедова
248 Тусент Мустафова Саидова
249 Гюлбеяз Мустафова Пазарджъклъ
250 Гюлбахар Исмет Исмаил
251 Хамид Селим Мустафа
252 Невзат Османали Шаиб
253 Субет Осман Мехмед
254 Милена Руменова величкова
255 Бейзат Ибрям Мехмед
256 Левент Мехмед Джемал
257 Фари Шефки Дервиш
258 Бейхан Исмаил Шабан
259 Венелин Ценов Петров
260 Итка Борисова Петрова
261 Поля Венелинова Петрова
262 Николай Иванов Певичков
263 Юлиян Иванов Певичков
264 Валери Георгиев Кузманов
265 Калин Ангелов Христов
266 Петър Драганов Захариев
267 Цветана Методиева Захариева
268 Иванка Костова Петрова
269 Ирена Георгиева Иванова
270 Георги Методиев Ангелов
271 Иванка Иванова Петрова
272 Десислава Милкова Митова
273 Цветомир Милков Митов
274 Златка Данчева Тодорова
275 Ивайло Валентинов Благьов
276 Мирела Веселинова Христова
277 Веселин Николов Христов
278 Ива Миткова Христова
279 Милчо Николов Христов
280 Цветан Иванов Иванов
281 Спас Иванов Иванов
282 Петя Крумова Калеевска
283 Иванка Викторова Милкова
284 Спасинка Братанова Иванова
285 Веса Тонова Тонова
286 Трендафил Георгиев Кръстанов
287 Ивка Иванова Каменова
288 Драгомир Стефанов Коцев
289 Соня Иванова Каменова
290 Венета Николова Коцева
291 Иван Георгиев Каменов
292 Стефан Гаврилов Коцев
293 Николай Стефанов Коцев
294 Детелин Тодоров Климентов
295 Иван Николов Георгиев
296 Богомил Иванов Алипиев
297 Цветелина Нинкова Георгиева
298 Георги Велков Георгиев
299 Пенка Стойкова Петрова
300 Ивайло Върбанов Върбанов
301 Силвия Първанова Върбанова
302 Свобода Цветанова Петрова
303 Цвета Иванова Аширкова
304 Калин Йорданов Кадийски
305 Милена Кирилова Милкова
306 Дилян Василев Цанов
307 Виктор Дилянов Цанов
308 Боряна Георгиева Велева - Асенова
309 Кристиян Иванов Николов
310 Теодор Илиев Тодоров
311 Иван Каменов Иванов
312 Николай Иванов Николов
313 Цветомила Каменова Тодорова
314 Нина Петрова Ценова
315 Илия Данаилов Георгиев
316 Цветомила Бойкова Георгиева
317 Диана Николаева Кръстева
318 Ирена Валериева Средовска
319 Миглена Петкова Дишова
320 Цветомир Ивов Кременски
321 Снежана Васкова Кюковска
322 Вероника Мариусова Георгиева
323 Деница Костадинова Йончева
324 Виктория Кирилова Валентинова
325 Камелия Спасова Христова
326 Ваня Бориславова Дамянова
327 Мариана Петрова Маздрашка
328 Илия Николаев Кръстев
329 Петьо Любомиров Мазнев
330 Полина Симеонова Бешева
331 Кръстю Христов Станков
332 Сашка Петкова Тонова
333 Милена Веселинова Кръстева
334 Евгения Цветанова Кръстева
335 Камелия Стоянова Димитрова
336 Моника Мирославова Димитрова
337 Ламбина Димитрова Христова
338 Камелия Кирилова Георгиева
339 Красимир Стоянов Бабушков
340 Павлин Тодоров Ненков
341 Анушка Илиева Ненкова
342 Амелия Борисова Денчева
343 Владислав Светлов Тодоров
344 Силвия Колева Кечеджиева
345 Юрий Кръстев Панайотов
346 Гено Тодоров Генов
347 Димитър Ангелов Десподов
348 Тодорка Петрова Петровска
349 Уляна Петрова Петровска
350 Стела Петева Стоянова
351 Иво Георгиев Близнаков
352 Маргарита Савова Димитрова
353 Мартин Тихомилов Докторовски
354 Недялко Ангелов Цеков
355 Изабела Валериева Младенова
356 Верджиния Георгиева Филипова
357 Детелина Иванова Ангелова
358 Данаил Емилов Христов
359 Иван Николаев Ангелов
360 Боряна Петрова Георгиева
361 Момчил Асенов Методиев
362 Цветомир Асенов Методиев
363 Илиян Митков Димитров
364 Георги Ценов Пунчевски
365 Борислав Божидаров Диманов
366 Кирил Божидаров Диманов
367 Емил Пенков Тошев
368 Калин Илиянов Гергов

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Еклим Ерол Осман
 2. Десислав Георгиев Шумов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3361-МИ / 24.05.2024

  относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

 • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения