Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3549-ПВР/НР
София, 20.09.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети район – Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № ПВР-11-5/20.09.2016 г. от Димитър Александров Василев – упълномощен представител на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, за промяна в РИК в Шестнадесети район – Пловдив, на мястото на Атанаска Генова Генова – член на РИК, назначена с Решение № 3514-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК, да бъде назначена Веселина Паскова Славова от предложения резервен състав. Към искането е приложена молба от Атанаска Генова Генова за предсрочно прекратяване на пълномощията й поради възникнал служебен ангажимент, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование, копие от удостоверение за правоспособност и копие от личната карта на Веселина Паскова Славова, и пълномощно в полза на Димитър Александров Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети район – Пловдив, област Пловдив, Атанаска Генова Генова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на РИК Шестнадесети район – Пловдив, област Пловдив, Веселина Паскова Славова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 20.09.2016 в 22:04 часа

Календар

Решения

  • № 1135-МИ / 18.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка на Решение № 915-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинската избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1134-МИ / 18.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Оряхово, област

  • № 1133-МИ / 18.09.2019

    относно: жалба от ПП „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев, срещу Решение № 28-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

  • всички решения