Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3544-ПВР
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Александър Трифонов Томов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Димитър Александров Митев, заведено под № 3 на 17 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.
  2. Удостоверение № 48-00-1236 от 08.09.2016 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Удостоверение на „ИНВЕСТБАНК“ АД ФЦ София – Централен, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  6. Вносна бележка от „ИНВЕСТБАНК“ АД ФЦ София – Централен, от 16.09.2016 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
  7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5144 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
  8. За лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, е определен Димитър Александров Митов – главен секретар на „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“.
  9. Пълномощно от 13.09.2016 г., с което представляващият партията Александър Трифонов Томов упълномощава Димитър Александров Митев да представлява партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., както и с правата да получи от ЦИК удостоверението за регистрация.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-9 от 19 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения