Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3542-МИ/НР
София, 19 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лом, област Монтана

По електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1030/17.09.2016 г. е постъпило писмо от ОИК – Лом, с което препращат на ЦИК молба от Румен Савов Давидов – член на ОИК – Лом, за предсрочно прекратяване на пълномощията му по лични причини с вх. № 225 в ОИК – Лом, както и предложение от Калина Петрова Гашева – упълномощен представител на коалиция АБВ – Алтернатива за българско възраждане, на мястото на Румен Савов Давидов за член на ОИК – Лом, да бъде назначен Емил Иванов Миланов, с вх. № 226 в ОИК – Лом.

На 19.09.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило ново предложение от Калина Петрова Гашева– упълномощен представител на коалиция АБВ – Алтернатива за българско възраждане, с което се оттегля предложеният за назначаване Емил Иванов Миланов, и на освободеното място да бъде назначен Димитър Ралчев Петров. Към предложението е приложена молба от Емил Иванов Миланов, с която заявява, че не желае да бъде назначен за член на ОИК – Лом, поради внезапен здравословен проблем.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от свидетелство за съдимост, копие от личната карта на Димитър Ралчев Петров, копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Ралчев Петров, както и нотариално заверено пълномощно в полза на Калина Петрова Гашева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лом, област Монтана, Румен Савов Давидов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лом, област Монтана, Димитър Ралчев Петров, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения