Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3534-ПВР
София, 19 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Митко Енчев Димитров и независим кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов Уручев в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Теменужка Любенова Уручева

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Теменужка Любенова Уручева, заведено под № 3 на 15.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Митко Енчев Димитров за независим кандидат за президент и Митко Кирилов Уручев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 избиратели, в състав: Севда Владимирова Бимбашова, Соня Филева Истрефова, Евелина Владимирова Бимбашова, Красимира Миткова Цекова, Соня Симова Бимбашова, Славка Демирева Семерджиева, Недялка Хараламбиева Коровска, Валентин Георгиев Герчев, Лилия Здравкова Козарева, Кадифинка Якимова Бойчева, Елица Славчева Янкова, Емил Асенов Марков, Ирина Юриева Маркова, Мариана Славчева Симова, Хубенка Кочова Парева, Мирослав Митков Цеков, Милан Кирилов Начев, Красимир Борисов Ковачев, Ана Любенова Караджова, Здравка Боянова Хаджиева, Теменужка Любенова Уручева.

Към заявлението са приложени:

 1. протокол от заседание на инициативния комитет от 6 септември 2016 г. с решение за издигане на Митко Енчев Димитров за независим кандидат за президент и Митко Кирилов Уручев за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Теменужка Любенова Уручева;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 21 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 броя;
 4. удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадено от „Обединена българска банка“ АД – София, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. в протокола от заседанието на инициативния комитет е определена Теменужка Любенова Уручева за лице, което ще отговаря за финансите, банковата сметка и счетоводството на инициативния комитет.

При приемане на заявлението на 15.09.2016 г. са дадени указания по приложените документи и на 17.09.2016 г. допълнително са приложени решение за създаване на инициативния комитет от 16 септември 2016 г. и банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Митко Енчев Димитров и независим кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов Уручев в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Севда Владимирова Бимбашова
2. Соня Филева Истрефова
3. Евелина Владимирова Бимбашова
4. Красимира Миткова Цекова
5. Соня Симова Бимбашова
6. Славка Демирева Семерджиева
7. Недялка Хараламбиева Коровска
8. Валентин Георгиев Герчев
9. Лилия Здравкова Козарева
10. Кадифинка Якимова Бойчева
11. Елица Славчева Янкова
12. Емил Асенов Марков
13. Ирина Юриева Маркова
14 Мариана Славчева Симова
15. Хубенка Кочова Парева
16. Мирослав Митков Цеков
17. Милан Кирилов Начев
18. Красимир Борисов Ковачев
19. Ана Любенова Караджова
20. Здравка Боянова Хаджиева
21. Теменужка Любенова Уручева –
представляваща инициативния комитет

за издигане на Митко Енчев Димитров за независим кандидат за президент и Митко Кирилов Уручев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1604-НС / 08.02.2023

  относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1603-НС / 08.02.2023

  относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1602-НС / 07.02.2023

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения