Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3519-ПВР
София, 16 септември 2016 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Атанас Маринов Йорданов и независим кандидат за вицепрезидент Муса Алиев Хюсеинов в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Росен Маринов Йорданов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Росен Маринов Йорданов, заведено под № 1 на 12 септември 2016 г. в 9.20 часа в регистъра на инициативните комитети в ЦИК за издигане на Атанас Маринов Йорданов за независим кандидат за президент и Муса Алиев Хюсеинов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Инициативният комитет е от 21 лица в състав: Атанас Маринов Йорданов, Муса Алиев Хюсеинов, Росен Маринов Йорданов, Мехмед Рушидов Мехмедов, Николай Огнянов Шишков, Евелина Вихрова Кабова, Айледин Ахмедов Янов, Назмие Алиева Османова, Сабри Сали Салим, Мехмед Мехмедов Мехмедов, Елза Спасова Крумова, Сали Нурула Мутиш, Али Алишев Османов, Алиш Османов Хасанов, Джунейт Мехмед Алипехливан, Бийдат Ахмедов Абишев, Здравко Евелинов Асенов, Мехмед Фикретов Мехмедов, Емилия Младенова Миланова, Снежа Иванкова Иванова и Десислава Маринова Йорданова.

При приемане на документите са установени следните нередовности:

 1. В заявлението за регистрация не са посочени имената, ЕГН и постоянен адрес на всички членове на инициативния комитет, а само на четирима. Заявлението не е подписано от всички членове на инициативния комитет.
 2. В решението за създаване на инициативния комитет не са посочени имената, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката. В същото решение представляващото инициативния комитет лице е посочено след подписите на членовете на инициативния комитет.
 3. Не са посочени имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност.
 4. Не са представени нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет.
 5. Не е представен банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК.
 6. Не е представено удостоверение за банкова сметка на името лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

Установените нередовности са вписани в регистъра на инициативните комитети на ЦИК за участие в изборите при приемане на документите. Лицето, представило заявлението за регистрация, е запознато с тях, което обстоятелство е удостоверило с подписа си в регистъра, положен под указанията за отстраняване на нередовностите.

След приемане на документите е констатирано, че членовете на инициативния комитет Атанас Маринов Йорданов и Муса Алиев Хюсеинов са и кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. Дадени са указания за отстраняване на тази нередовност на представляващия ИК Росен Маринов Йорданов по телефон и електронна поща на 12 септември 2016 г. в 14,45 ч. Това обстоятелство е вписано в регистъра на инициативните комитети на ЦИК. Видно от отговора на лицето, получен на електронната поща на ЦИК на 12 септември 2016 г. в 20,09 ч., същото е запознато с указанията.

Срокът за отстраняване на всички нередовности е 3 дни, считано от 13 септември 2016 г. и изтича на 15 септември 2016 г.

Централната избирателна комисия установи, че нередовностите не са отстранени в посочения срок и приема, че не са изпълнени изискванията на чл. 151 и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА инициативен комитет, представляван от Росен Маринов Йорданов, за издигане на Атанас Маринов Йорданов за независим кандидат за президент и Муса Алиев Хюсеинов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения