Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 351-ЕП
София, 18.05.2019

ОТНОСНО: отказ за регистрация на Фондация „Център за модернизиране на политики“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 11.05.2019 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики“, представлявана от Юлиян Петков Боев, чрез пълномощника Мария Николова Николова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение за актуално състояние от 13 май 2019 г., издадено от СГС, ф.д. № 15420/1999 – София, VІ – 7 с-в;

- пълномощно от Юлиян Петков Боев – представляващ фондацията, в полза на Спас Младенов Станоев;

- пълномощно от Юлиян Петков Боев – представляващ фондацията, в полза на Мария Николова Николова;

- пълномощно № 1/2019 г. от Мария Николова Николова в полза на едно лице;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 1 (един) бр.;

- списък с името и единния граждански номер на изрично упълномощеното от фондацията лице, което да бъде регистрирано като наблюдател за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Съгласно представеното удостоверение за актуално правно състояние е видно, че Фондация „Център за модернизиране на политики“ не отговаря на изискванията на чл. 112, ал. 1 ИК. Фондация „Център за модернизиране на политики“ е нестопанска организация, регистрирана в обществена полза. По смисъла на ИК Централната избирателна комисия регистрира наблюдатели, изрично упълномощени представители на български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза, и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА Фондация „Център за модернизиране на политики“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 19.05.2019 в 00:32 часа

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения