Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3507-МИ
София, 25 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Столична

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № ЦИК-МИ-11-467 от 25.06.2024 г. от Георги Константинов Димитров за освобождаването му като член на ОИК – Столична.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Столична, Георги Константинов Димитров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения