Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3505-МИ
София, 25 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-464 от 24.06.2024 г. от Н. С. С. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Варна. Предлага се на мястото на Емил Миленов Ефендулов – член на ОИК, да бъде назначена Иринка Павлова Христова.

Към предложението са приложени: заявление от Емил Миленов Ефендулов за освобождаването му като член на ОИК – Варна, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Иринка Павлова Христова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Варна, Емил Миленов Ефендулов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, Иринка Павлова Христова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения