Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 350-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу запис на агитационен клип на ПП „Атака“, излъчен по програма „БНТ 1“ на 12.05.2014 г. в предизборната агитация за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпил е сигнал от СЕМ с вх. № ЕП-297 от 12.05.2014 г., в който се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „Атака", излъчен по програма „БНТ 1" на 12.05.2014 г., за това, че съдържа негативно отношение към ЕС и НАТО чрез съпоставка с православни ценности.
Централната избирателна комисия изгледа записа на клипа и установи следното:
В клипа се съдържа противопоставяне между евроатлантически ценности и православни християнски ценности като на страната на европейските ценности се поставят педофилията, кръвосмешението, интервенцията, а на страната на православните християнски ценности в клипа стоят традицията, семейството, вярата.
Централната избирателна комисия приема, че по недопустим начин Европейският съюз се свързва с признати от целият цивилизован свят и обявени от всички правни системи за престъпления деяния, с което се обругава Общността, в която Република България членува. Наред с това се използват съкровени за всеки българин институти и понятия, подслонени под покрива на християнската вяра, за да се насажда негативно отношение към ЕС и НАТО. Добрите нрави като морална категория се сблъскват с умишлено невярното пресъздаване в клипа на ценностите на ЕС.
С излъчването на агитационния клип на ПП „Атака" се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение последно от Изборния кодекс. И това е така, защото всеки един от кандидатите в изборите на 25 май 2014 г. се стреми да представи българската държава в Европейския парламент най-малкото със съзнание, че ще бъде привърженик на „ценностите", за които се говори в клипа.
Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая ПП „Атака". Следователно ПП „Атака" следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.
Съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип, тъй като разпространението му е в повече от един избирателен район.
Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което ЦИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител, Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя - ПП „Атака".
Изборният кодекс не съдържа изрична административнонаказателна разпоредба, съответно и санкция по отношение на физически или юридическите лица, нарушили забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК. За случая е приложима общата разпоредба на чл. 495 от ИК - за всички случаи на нарушения на ИК, за които не е определена отделна санкция се предвижда глоба от 200 до 2000 лв.
С решението на ЦИК, с което се установява нарушението, следва да се постанови и издаване на акт за установяване на нарушението от председателя на ЦИК съгласно чл. 496, ал. 2, т. 1 от ИК.
Наказателното постановление след това се издава от административно наказващия орган по реда и съгласно чл. 496, ал. 3 от ИК.
Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите за членове на Европейски парламент, а именно: агитационен клип на ПП „Атака", излъчен по програма „БНТ 1" на 12.05.2014 г. между 7 часа 58 минути и 8,00 часа.
ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „Атака" в електронните медии и интернет.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Волен Сидеров като представител на ПП „Атака".
Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.
Решението да се изпрати на БНТ и СЕМ за изпълнение (спиране излъчването на агитационния клип на ПП „Атака").
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения