Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 244, чл. 254 и чл. 258 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“)

1. Възлага на ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия:

- има навършени 21 години;

- няма друго гражданство освен българско;

- не е поставен под запрещение;

- не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Районните избирателни комисии предоставят на ЦИК информацията за регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 9 юни 2021 г. (31 дни преди изборния ден) в електронна форма във вид на текстови файл с формат (структура) съгласно приложение към настоящото решение, като всеки нов ред от файла съответства на отделен кандидат.

3. Централната избирателна комисия предоставя в срок не по-късно от 10 юни  2021 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка обобщен списък на кандидатите в посочената по т. 2 от настоящото решение електронна форма.

4. В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите и коалициите по реда на чл. 258, ал. 4 и 5 ИК районните избирателни комисии предоставят на ЦИК незабавно информацията за това, но не по-късно от 10 юни 2021 г. (30 дни преди изборния ден), в посочената по т. 2 от настоящото решение електронна форма.

5. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок до 13 юни 2021 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

6. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

7. Централната избирателна комисия извършва проверка :

а) дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за народен представител е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони;

в) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет;

г) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район.

8. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до 13 юни  2021 г.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения