Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3497-МИ
София, 21 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Столична

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-11-246/2 от 20.06.2024 г. от Димитър Петров Шалъфов – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Предлага се на мястото на Валя Стефанова Козовска-Трулева, член на ОИК – Столична, освободена с Решение № 3315-МИ от 16 май 2024 г. на ЦИК, да бъде назначен Стоил Владимиров Моллов.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Стоил Владимиров Моллов и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Столична, Стоил Владимиров Моллов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения