Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3496-МИ
София, 21 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-06-434 от 20.06.2024 г. от И. Б. А. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Предлага се на мястото на освободена с Решение № 3410-МИ от 4 юни 2024 г. на ЦИК Иванка Тодорова Ибришимова, председател на ОИК – Гоце Делчев, да бъде назначена Диана Асенова Узунова, досегашен член, а на мястото на Диана Асенова Узунова за член на ОИК да бъде назначен Стоян Любенов Шарланев от списъка на резервните членове. Към предложението са приложени 2 бр. пълномощни.

Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стоян Любенов Шарланев са налични в преписката по назначаване на ОИК – Гоце Делчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград, Диана Асенова Узунова, ЕГН, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград, Стоян Любенов Шарланев, ЕГН.

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения