Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3495-МИ
София, 21 юни 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 от 20.06.2024 г. от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“, представлявано от Иво Иванов Лулчев, чрез упълномощения представител А. П. Ш., регистрирано с Решение № 2636-МИ от 11 октомври 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа) – 27 (двадесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите на 23 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 26 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установени несъответствия

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 26 (двадесет и шест) упълномощени представители на сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Найден Петьов Василев

 

2.       

Теодора Кирилова Лилова

 

3.       

Славка Иванова Калинова

 

4.       

Надежда Петьова Михайлова

 

5.       

Любомира Петрова Сребрина

 

6.       

Людмила Лукова Пашова-Терзийска

 

7.       

Марин Георгиев Луков

 

8.       

Карамфила Янкова Ангелова

 

9.       

Албена Методиева Василева

 

10.  

Петьо Михайлов Новаков

 

11.  

Павел Николаев Хрисков

 

12.  

Григор Станиславов Гърчев

 

13.  

Петър Христов Цикалов

 

14.  

Диана Йорданова Недялкова

 

15.  

Борислав Иванов Господинов

 

16.  

Мартин Богомилов Пенов

 

17.  

Веселина Атанасова Гайдарджиева

 

18.  

Боряна Панчева Иванова

 

19.  

Тодора Стоянова Янева

 

20.  

Антония Йосифова Бонева

 

21.  

Емилия Петрова Недялкова-Господинова

 

22.  

Браян Чавдаров Селвелиев

 

23.  

Камен Добринов Добрев

 

24.  

Евгения Богданова Селвелиева

 

25.  

Любомир Пламенов Тошев

 

26.  

Христо Николов Вълков

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения