Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3493-ПВР
София, 15 септември 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 15, 16 и 25, чл. 117 – 123 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Застъпници

 1. Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 2. Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 4. Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район;

б) за СИК извън страната - броя на избирателните секции извън страната.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната. Публичен регистър на застъпниците

 1. Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа), подадено до 3 ноември 2016 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 42-ПВР от изборните книжа).
 2. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4, буква „а“ от настоящото решение. Заявлението се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 3. След извършване на проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 44-ПВР от изборните книжа.
 4. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район.
 5. Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 5, чрез предложение по образец (Приложение № 40-ПВР от изборните книжа) подадено до изборния ден – 5 октомври 2016 г.
 6. Предложението по т. 10, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 42-ПВР от изборните книжа).
 7. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията на заместения застъпник и анулира удостоверението му.
 8. Районната избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.
 9. Районната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 43-ПВР от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 10. Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Регистрация на застъпници и на заместващи застъпници извън страната

 1. 16. Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от Централната избирателна комисия по реда на т. 5, чрез Заявление за регистрация застъпници по образец (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа).
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда в ЦИК във Входящия регистър за регистрация застъпници и на заместващи застъпници на страница първа (Приложение № 42-ПВР от изборните книжа).
 3. Регистрацията на нови застъпници извън страната се извършва по реда на т. 5 и при спазване на изискванията на т. 4, буква „б“. Заявлението се вписва на страница втора от Входящия регистър.
 4. След извършване на проверка на лицата, Централната избирателна комисия регистрира застъпниците и издава удостоверение по образец за застъпници извън страната (Приложение № 45-ПВР от изборните книжа).
 5. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде пред ЦИК предложение за регистрация на заместващи застъпници в избирателните секции извън страната. Процедурата се извършва по реда на т. 9 до т. 11, чрез предложение по образец – Приложение № 40-ПВР от изборните книжа. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции извън страната.
 6. С решението си Централната избирателна комисия регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник, след което издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.
 7. Централната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 43-ПВР от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“.
 8. Отказът на ЦИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се обжалва по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.

Права и задължения на застъпниците

 1. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
 2. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатските листи от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите в съответния район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и подписва от председателя, заместник-председател и секретаря.

Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК.

Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 84-ПВР от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

д) да присъства при въвеждането в изчислителните пунктове на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

Легитимация и отличителни знаци

 1. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба 1000 лева.
 2. В изборният ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 3378-ПВР/НР от 16 август 2016 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно пред ЦИК за секциите извън страната, които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

Статут на застъпниците

 1. Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите

Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

Общи разпоредби

 1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент регистрираните за първия избор застъпници запазват статута си, а между двата избора партиите, коалициите и инициативните комитети участващи в новия избор могат да регистрират нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и настоящото решение.
 2. Застъпниците не могат да бъдат придружители на избирател/гласоподавател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването в изборите или националния референдум. Застъпник, който наруши забраната да бъде придружител, се наказва с глоба от 1000 лева.
 3. Застъпниците не могат да участват като кандидати, наблюдатели, представители, членове на избирателна комисия, членове на инициативен комитет, анкетьори или друго качество на лице, участващо в изборите.
 4. Застъпниците на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.
 5. На лицата в качеството им на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения