Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3490-МИ
София, 20 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Симитли, област Благоевград

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-432 от 20.06.2024 г. от Марио Граченов – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в състава на ОИК – Симитли. Предлага се на мястото на Агнеса Резеник Ангелова – заместник-председател на ОИК, да бъде назначена Милица Георгиева Ташева, и на мястото на Елица Василева Иванова – член на ОИК, да бъде назначен Васил Стефанов Бухов.

Към предложението са приложени: заявления от Агнеса Резеник Ангелова и Елица Василева Иванова за освобождаването им като заместник-председател и член на ОИК; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Милица Георгиева Ташева и Васил Стефанов Бухов и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Симитли, област Благоевград, Агнеса Резеник Ангелова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Симитли, област Благоевград, Елица Василева Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Симитли, област Благоевград, Милица Георгиева Ташева, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Симитли, област Благоевград, Васил Стефанов Бухов, ЕГН ….

На назначените заместник-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения