Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3488-ЕП/НС
София, 18 юни 2024 г.

ОТНОСНО: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

В Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-ЕПНС-17-1417/2/14.06.2024 г. е постъпила жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София. Решението препраща по компетентност на Централната избирателна комисия подаден сигнал от Мая Георгиева Петрова срещу Малина Маринова Найденова за наличие на несъвместимост и с искане да бъде взето решение по изложения казус. Централната избирателна комисия остави без разглеждане сигнала с решение по протокол № 548 от 17.06.2024 г.

Постъпилата пред ЦИК жалба от Малина Найденова – заместник-председател на РИК 23 – София, е недопустима на следните основания: Решението на РИК 23 – София, не подлежи на обжалване, тъй като с него не се създават права или задължения, а преписката се препраща на компетентния орган. Освен това за жалбоподателя липсва материален и правен интерес от обжалване.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на Малина Маринова Найденова срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения