Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3487-МИ
София, 18 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-409 от 17.06.2024 г. от Д. Н. Н., общински координатор на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Царево. Предлага се на мястото на Георги Янчев Николов – председател на ОИК – Царево, да бъде назначена Елена Димчева Димитрова, досегашен член на ОИК, а на мястото на Елена Димчева Димитрова за член на ОИК да бъде назначен Тодор Павлов Ямандиев.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Янчев Николов за освобождаването му като председател на ОИК; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Тодор Павлов Ямандиев и на Елена Димчева Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Царево, област Бургас, Георги Янчев Николов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Царево, област Бургас, Елена Димчева Димитрова, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Царево, област Бургас, Тодор Павлов Ямандиев, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения